කවීෂ හදිසි වාහන අනතුරකින් අද උදෑසන ජිවිතයෙන් සමුගනී වැඩි විස්තර ලැබුන සැනින්


lùI yÈis jdyk wk;=rlska wo WoEik ðú;fhka iuq.kS jeä úia;r ,enqk iekska
l,d f,dalfha ckm%sh ks<shla jQ lùId wfhaIdks ish ðú;fhka iuqf.k ;sfnkjd' ta kqf.af.dv cqì,s lKqj m%foaYfha§ isÿjQ ßh wk;=rlskah'

wehf.a isrer fïjkúg l¿fndaú, frday,g /f.kf.dia we;s njhs ñßydk r: jdyk wxYfha ia:dkdêm;sjrhdmejiqfõ' wk;=r isÿjk fudfydf;a  lùId wfhaIdks fudag¾ r:h mojd we;s nj i|yka'

weh l,d f,dalfha fg,s kdgH iy Ñ;%mg ks<shla f,i Y%S ,dxflah fma%laIlhka w;r ckm%sh jqKq wdor‚h pß;hla' miq.shod wehf.a WmkaÈk idoh b;du;a w,xldrj;a whqßka meje;ajqKq w;r ta i|yd k¿ ks<shka /ilao iyNd.S jqKd'

kuq;a l,d lafIa;%fha isá ;j;a l,d ;rejla fuf,i yÈisfha úfhdaùu l,d f,dalhg w;sIH mdvqjla jkq we;s'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.