ආබාධිත වූ සියලූම රණවිරුවන්ට සිය මාසික වැටුප ජීවිත කාලය පුරාම


wdndê; jQ ishÆu rKúrejkag ish udisl jegqm Ôú; ld,h mqrdu
wdndê; jQ ishÆu rKúrejkag ish udisl jegqm úY‍%du .ekSfuka miqj o Ôú; ld,h mqrd wLKavj ,nd§ug rch m‍%;sm;a;suh ;SrKhlg t<eU we;s nj ckdêm;s ffu;S‍%md, isrfiak uy;d mjikjd'

wo ^27& miajrefõ fld<U nKavdrkdhl cd;Hka;r iïuka;‍%K Yd,dfõ mej;s ùr molalï iïudk m‍%odfkda;aijh wu;ñka ckdêm;sjrhd ioyka lf<a fuu fhdackdj ms<sn| miq.sh jif¾ rch ;SrKhlg t<eU ta ms<sn| fhdackdj 2017 wh jeh i|yd bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;snqK o we;eï msßiaj, jqjukdjka u; Woaf>daIk jHdmdr mjd Èh;a flreKq njhs'

l=uk úfõpk" wmjdo t,a,jQj o rfÜ cd;sl wdrlaIdj ms<sn| ;ud wkq.ukh lrk m‍%;sm;a;sh wnu,a msh,a,lskaj;a fjkia fkdlrk nj o ;s‍%úO yuqodjg wjYH iïm;a fkdwvqj ,ndfoñka Tjqka Yla;su;a lsÍug fukau hqoìfï igkal< úfrdaOdr rKúrejdf.a f.!rjh wdrlaId lÍug ieuod lemù isák nj o lshd isáfhah'

ud;D N+ñfha bÈß .uk ms<sn| wjfndaOhla fkdue;s fukau rfÜ cd;sl wdrlaIdj wvq ;lafiarejlg ,la lrk msßia úiska isÿlrkakd jQ wjia:dj§ ls‍%hdj,ska rfÜ ckdêm;sjrhd f,i fukau wdrlaIl wud;Hjrhd f,i ;ud ;=< miqnEula we;s l< fkdyels nj o ckdêm;sjrhd m‍%ldY lf<ah'

tfukau we;eï rdcH fkdjk wdh;kj,g wjYH f,i rfÜ cd;sl wdrlaIdj yeisrùug ;ud iqodkï ke;s njo ckdêm;s;=ud wjOdrKh lf<ah'

hqOuh f,i mrdch jqjo u;jd§ f,i mrdch fkdjq ráka msg isg lsisod bgqlr.; fkdyels wfmalaIdjka ms<sn| isysk ujk msßia wka;¾cd;sl jYfhka mrdch lsÍug jvd;a ñ;‍%Ys,s iy iqyoYS,s cd;Hka;r m‍%;sm;a;sh ;=< lghq;= lrk nj o ckdêm;sjrhd lshd isáfhah'

iajlSh Ôú;hg o wd;audrlaIdjg o isÿúh yels Wmøj ms<sn| fkd;ld ish i.hkaf.a Ôú;drlaIdj fkdfyd;a ish n<ldfha ld¾h wruqK uqÿkam;a lr .ekSu Wfoid ilS‍%h fiajd ld,h ;=< iafõÉPdfjkau i;=rdg uqyqKmdñka úC%udkaú; jQo" wNs; Ndjh m‍%o¾Ykh flfrkakd jQo ls‍%hdjkays ksr;jQ hqO" kdúl iy .=jka yuqodjkays iaÒr iy iafõÉPd n,fiakdj, ks,Odßkag iy fiiq ks,hkag mru ùr úN+IKh" úfrdaOdr úN+IKh" ùr úC%u úN+IKh" rK úC%u iy rK Y+r molalï msßkeóu fuys§ isÿ flß‚'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.