චීන තරුණියට ලංකාවේ වෙච්ච අනතුරට පෙර ගත් අවසන් සේයාව පත්තු වෙයි..!!


Ök ;re‚hg ,xldfõ fjÉp wk;=rg fmr .;a wjika fiahdj m;a;= fjhs''ææ
.d,a, isg fld<U n,d Odjkh jQ iS>%.dó ÿïßfha md mqjrefõ .uka l< Ök cd;sl ;re‚hl ^ China Girl & bka jeà ðú;laIhg m;aj ;sfnkjd' udoïfma ÿïßh ia:dkh bÈßmsg§ fuu ;re‚h mdmqjrefjka jeà wk;=r isÿjQ nj wïn,xf.dv fmd,Sish m%ldY l<d'

fufia Ôú;la‍Ihg m;ajqfKa fvka hIS kue;s 25 yeúßÈ Ök cd;sl ;re‚hla' ;u fhfy<sh;a iu. ÿïßfha mdmqjrefõ .uka lrñka isá wjia:dfõ weh wk;=rg ,laj we;s nj wïn,xf.dv fmd,Sish i|yka l<d' mdmqjrefõ .uka l< fuu Ök cd;sl ldka;dj udoïfma ÿïßh ia:dkfha fõÈldfõ .eà h<s ÿïßh ud¾.hg jeà ;sfnkjd'

isoaêh iïnkaOfhka wïn,xf.dv fmd,Sish jeäÿr mÍlaIK isÿ lrkjd'

wdrxÑ ud¾. i|yka lrk mßÈ fï Ök ;re‚h md mqjrefõ t,a,S fi,a*s Pdhdremhla .ekSug hdfï§ fï wk;=r isÿù ;sfnkjd'

Ök ;re‚hg ,xldfõ fjÉp wk;=r .ek wuq;=u me;a;la


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.