මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ කරුවෙකු එක්වරම හමුදාව ඉදිරියට පනී


urdf.k uefrk fndaïn lrefjl= tlajru yuqodj bÈßhg mkS 
brdlfha fudiq,a k.rh w,a,d .ekSu i|yd mj;sk igfka§ I.S ;%ia;hka isú,a jeishka m<syla f,i fhdod .kakd njg weußldj fpdaokd lrkjd' 

fudaiq,a k.rh whs'tia' igkaldókaf.a .%yKfha mj;skafka 2014 jif¾ isghs'

,laI 7lg wêl msßila I.S ;%ia;hka rojdf.k isák njhs weußldkq jd¾;d Wmqgd olajñka úfoia udOH jd¾;d lf<a' 

brdlfha I.S ;%ia;hka i;=j mj;sk wjika m%Odk n,fldgqj f,i ie,flk fudiq,a uqod .ekSu i|yd weußldkq iyh we;sj brdl rcfha yuqod óg Èk lsysmhlg fmr m%n, fufyhqula wdrïN l<d' 

ta wkqj fï jk úg È.ska È.gu I.S ;%ia;hka miqnisñka isák njhs úfoia jd¾;d ioyka lf<a'  

fufyhqu i|yd weußldj m%uqL taldnoaO yuqod .=jkska iydh ,nd fokjd' 

brdl yuqod m%Odkska m%ldY lf,a .egqï fya;=fjka tla finf,la Ôú;laIhg m;aj ;j;a fofofkl= ;=jd, ,enQ njhs'

uÊ k.rfha fufyhqï j,§ whs tia igkaldóka 10 fofkl= Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

N+.; Wu.la ;=, isg whs tia igkaldñfhl= m%ydrhla t,a, lr wk;=rej ish urdf.k uefrk we÷ï lÜg,h l%shd;aul lr ishÈú kid.kakd wdldrh CNN udOHfõ§kaf.a leurdfõ fufia igykaj ;snqkd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.