ටෙලි නිළිය කවිෂා මියගිය ඇත්තම හේතුව මෙන්න


fg,s ks<sh lúId ñh.sh we;a;u fya;=j fukak 
wo ^16& w¨‍hu ßh wk;=rlska ñh.sh fg,s ks<sh lúId wfhaIdksf.a urKhg fya;=j ks.ukh lr ;sfnkjd'

wehf.a urKh ysfiys ol=Kq mig isÿ jq nrm;, ;=jd, fya;=fjka isÿ jqjla njghs ol=Kq fld<U YslaIK frdayf,a fla'ã'Wmd,s fmf¾rd uy;d  ks.ukh lr we;af;a'

ta yÈis urK mßlaIlf.a ksfhda.h u; mYapd;a urK mßlaIKh isÿ l< wêlrK ffjoH ks,Odß tia'ta'iS'kkaoisß uy;df.a jd¾:djg wkqjhs fuu ks.ukh lr we;af;a'

fua w;r fuu wk;=r isÿj we;s wdldrh wi, fj<|ie,l iúlr ;snq CCTV leurdjl má.; ù ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.