කවීෂා අනතුරට පත්වූ මෝටර් රථයේ තවත් පුද්ගලයෙකු සිටීද යන්න පිළිබද පොලිස් පරීක්ෂණයක්


lùId wk;=rg m;ajQ fudag¾ r:fha ;j;a mqoa.,fhl= isào hkak ms<sno fmd,sia mÍlaIKhla
wo w¿hu 2'43g muK kqf.af.dv cqì,s lKqj m%foaYfha isÿjqkq ßh wk;=rlska rx.k Ys,amsks lùId wfhaIdks Kaveesha Ayeshani Ôú;laIhg m;ajqKd'

lùId wk;=rg ,lajk wjia:dfõ fudag¾ r:h ;=< ;j;a mqoa.,fhl= isáfhao hkak ms<snoj fï jk úg fmd,Sishg iel u;=ù ;sfnkjd'

wk;=r isÿjQ ia:dkh wdikakfha iúlr ;sfnk CCTV Tiafia fï ms<sno mq¿,a mÍlaIK lghq;= wdrïN lr ;sfnkjd'

fmd,Sish fï ms<sno jeäÿr úu¾Yk lghq;= isÿlrkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.