මැලේසියා ගිය පියුමි බිකිනියෙන් වැඩ පටන්ගනී


uef,aishd .sh mshqñ ìlsksfhka jev mgka.kS 
Miss & Mrs Asia Nobel Queen International 2016 i|y iyNd.S ùug mshqñ yxiud,s iuÕska È,sks w;a;kdhl miq.shod uef,aishdj n,d msg;aj .shd'

fï jk úg Tjqka ;rÕdj,sh i|yd iQodkï jk w;r tys PdhdrEm tl;=jl=hs fï'''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.