ඉස්සරහට බලාගමු, පොලීසියට ගැහුවෙත් අපි තමයි – යාපනය හොල්ලමින් ආවා ගැන්ස්ටර්ස්ලා නගරය පුරා කොළ බෙදයි


biairyg n,d.uq" fmd,Sishg .eyqfj;a wms ;uhs - hdmkh fyd,a,ñka wdjd .ekaiag¾ia,d k.rh mqrd fld< fnohs
hdmkh" pqkakdlï m%foaYfha§ fmd,sia ks,OdÍka fofokl= 23 jeksod lmd oeófï isÿùu ‘wdjd’ kue;s l,a,shla úiska isÿl< njg m;%sldjla hdmkh m%foaYfha ia:dk lsysmhl oud f.dia we;ehs hdmkh m%foaYjdiSyq mji;s'

myr§u ;u lKavdhu isÿ l< njg tu m;%sldfõ i|yka lrñka th my< fl<jf¾ wdjd l,a,sh hk kuo mj;sk nj m%foaYjdiSyq mji;s'

ñh.sh isiqka fofokdf.a PdhdrEm folla m;%sldfõ by< fl<jf¾ uqøKh fldg we;s w;r m;%sldfõ my< iSudfõ fmd,sia ks,OdÍka oelafjk PdhdrEm follao fhdod ;sfí'

m;%sldj fnodyeÍu isÿl< msßi iïnkaOfhka mÍlaIK fufyhjQ neõ hdmkh fmd,sia ks,OdÍyq mejeiQy'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.