යාපනයේ වෙඩි වැදුණු සිසුන් ගිය මෝටර් බයිසිකලය ලංකාවේ තහනම් එකක්ලු


hdmkfha fjä jeÿKq isiqka .sh fudag¾ nhsisl,h ,xldfõ ;ykï tlla¨‍
W;=f¾§ ñh.sh úYajúoHd, isiqka fofokd .uka l< h;=remeÈh iS' iS' 1000 j¾.fha furg ;ykï h;=remeÈ j¾.fha tlla‌ nj wkdjrKh ù we;'

fuu wên,e;s h;=remeÈ j¾.hg W;=f¾ fudag¾r: m%jdyk n,OdÍka n,m;% §u nrm;< ielhg lreKla‌ njo wdrla‍Il wdrxÑ ud¾. mejiSh'

miq.sh ld,h ;=< ì%;dkH vhia‌fmdardj úiska W;=f¾ úYajúoHd, isiqkag fuu h;=remeÈ m%odkh lr we;ehs wkdjrKh ù ;sfí'

pqkakdlï fmd,sisfha nqoaê wxY ks,OdÍka fofokdg myr ÿka l,a,sh o meñK we;af;a 1000 iS' iS' j¾.fha wên,e;s h;=remeÈj,ska nj tu wdrxÑ ud¾. mjihs'

lS¾;s j¾Kl=,iQßh
Èjhsk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.