ගමේ ඉඳන් කොළඹ රටේ ඇවිත් පෙම්වතියට දුන්නු ටච් ෆෝන් එක නිසා පෙම්වතාගේ පැටිකිරියම එළියට එයි


.fï b|ka fld<U rfÜ weú;a fmïj;shg ÿkakq gÉ f*daka tl ksid fmïj;df.a meálsßhu t<shg ths
cx.u ÿrl;ky,a lvd remsh,a wg ,laIhl muK ÿrl;k o" remsh,a ,laIhla muK o fidrd .;a nj lshk ;reKfhla o" CCTV leurd yd fidrlug fmr CCTV leurd wl%Sh l<ehs lshk 16 mdi,a isiqfjla o fmd,sisfhka w;awvx.=jg .kq ,eîh'

fuu isiqjd YsIH;ajh iu;a ù fld<U mdi,l wOHdmkh ,nk nj;a 16 yeúßÈ isiqjd fidrlug fkd.sh kuq;a ie,eiau Tyqf.a nj;a oek.kakg ,efnkjd'

;reKhd fidrlï l< cx.u ÿrl:khla Tyqf.a fmïj;shg ;E.s lsÍfuka miqj fï fydrlu w,a,d .ekSug yelsj ;sfnk w;r ta ÿrl:k fidrlï l<;a tys l%shd;aul ;dlaIKhka .ek Tjqka yßyeá oekf.k fkd;sîu fya;=fjka Tjqka fuf,i fldgqù ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.