හෙලිකොප්ටරයෙන් ශ්‍රී පාදයට අරාබි කෝටිපතියන් බැස්සවූ බැසිල්ගේ ඩීල් එකේ සැඟවුණු පැත්ත එළියට


fy,sfldmagrfhka Y%S mdohg wrdì fldaám;shka neiaijQ neis,af.a ã,a tfla ieÕjqKq me;a; t<shg
fï Èkj, iudccd, Tiafia Y%S mdo wvúhg fy<fldmagrhla niaijd we;s isoaêhla iïnkaOfhka úúO mqj;a uefjñka mj;skjd' tu PdhdrEm iuÕska úúO l;d uefjk ksidu tys i;H wi;H;dj ms<sn|j fidhdn,kak  wm ;SrKh l,d'

fuf,iska fy,sfldmagrh niaijd we;af;a Y%S mdoh mduq, msysgd we;s ‘uf¾ j;a;‘ kñka ye¢kafjk m%foaYhg jk w;r th k,a,;kaks fmd,sia jiug wh;a m%foaYhla njhs wmyg oek.kakg ,enqfKa'

fuys we;s bvula uqia,sï cd;sl jHdmdßlhska msßila úiska ñ,§f.k we;s njg mqj;a jd¾;d jqKq w;r wm l< fidhdne,Sfï§ oek.kakg ,enqfKa tys i;H;djla we;s njhs'

fuu bvug uq,skau whs;sh ;sî we;af;a miq.sh rcfha m%n, weu;sjrefhla jQ neis,a rdcmlaIg nj úYajdikSh wdrxÑ ud¾. Tiafia wmfj; f;dr;=re jd¾;djqKd'

Y%S mdo wvúh mduq, fuu bvu ñ,§.;a neis,a rdcmlaI úiska tys ixpdrl fydag,hla bÈlsÍug msUqrem;a ilialr ;snQ kuq;a m%foaYjdiSkaf.a oeä úfrdaOh yuqfõ tu ld¾h lr.ekSug Tjqka we;=¿ msßilg yelshdj ,eî keye'

fï w;r ysgmq rch fmr<S hymd,k rch n,hg meñŒu;a iuÕska u;=jg fydag,h bÈlsÍfï ie,eiaula fkdue;sj neis,a rdcmlaI úiska fuu bvu fldaám;s uqia,sï jHdmdßlfhl=g úl=Kd ;sfnkjd'

tu wrdì jHdmdßlhska msßi fuys ixpdrl fydag,hla iEÈfï msUqrem;a iliñka isák njg jd¾;d jk w;r fuu jHdmdßlhka msßi fuys meue‚ m<uq j;dj fuh fkdjk nj;a lsysm j;djla meñK ;sfnk nj;a i|yka'

- www.citizen.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.