මිය යාමට පෙර කවීෂා සිදු කල මහ පිංකම (වීඩියෝ)


ñh hdug fmr lùId isÿ l, uy msxlu ^ùäfhda&
rx.k Ys,amskshla jQ lùId wfhaIdks ^Kaveesha Ayeshani& ish ðú;fhka iuqf.k ;sfnkjd' ta kqf.af.dv cqì,s lKqj m%foaYfha§ isÿjQ ßh wk;=rlskah'

wehf.a isrer fï jk úg l¿fndaú, frday,g /f.k f.dia we;s njhs jd¾;d jkafka' weh l,d f,dalfha fg,s kdgH iy Ñ;%mg ks<shla f,i Y%S ,dxflah fma%laIlhka w;r ckm%sh jqKq wdor‚h pß;hla'

weh ñh hdug fmr wirK mjq,lg uqo,ska iy nvq ndysrdÈfhka Woõ Wmldr lr ;sfnkjd' ta ms,sn| m, jQ ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,hg tl;= ù ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.