ඇමති පුතුන් සල්ලාලයන් වන යුගයක 'උණ නිසා අවසන් ගමන් ගිය' ලොකු උණ නැති ආදිල් ගැන තැබූ සංවේදී සටහන


weu;s mq;=ka i,a,d,hka jk hq.hl zWK ksid wjika .uka .shz f,dl= WK ke;s wdÈ,a .ek ;enQ ixfõ§ igyk
—ue;s weu;sjrekaf. mq;%hka i,a,d,hka" fydreka fjk wjÈhl WU ir, ;ukaf. j.lSï hq;=lï ksishdldrj ye¢k.;a kdhlfhla' f,an,a .yf.k lrk foaYmd,k ixialD;shg w; fkd;nd msh Wreufhka ,;a kdhl;aj .=Kdx. muKla m%.=K l, mqrjeisfhla' uu WUj oekka ysgmq wjqreÿ yh we;=,; WU foaYmd,kh .ek i|yka lrmq wjia:d ;sfhkjd kï ta wf;a weÕs,s .dkg;a wvq m%udKhla'˜

fyg oyj,a ld,fha ish ys;j;=kaf.ka kslau hk ysgmq wud;H bñ;shdia ndls¾ udl¾f.a mq;a wNdjm%dma; wdÈ,a ndls¾ udl¾ ms<sn|j f*ianqla fjí wvúfha ñ;=rl= ;enQ igykls ta'

Tyqf.a foayh ,xvkfha isg fyg ^16& miajre 1g muK Èjhskg f.fkk w;r miajre 5g muK cdj;a; uqia‌,sï foajia:dkfha§ wjika lghq;= isÿ lsÍug kshñ;hs'

oeä WK frda.S ;;a;ajhlska fm<Sfuka miqj ðú;fhka iuqf.k we;s wdÈ,a ms<sn|j Tyqf.a ñ;=rl= ;enQ ixfõ§ f*ianqla igyk my;ska oelafjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.