කාන්තාවන්ගේ රහස් ප්‍රදේශ ප්‍රසිද්ධියේ පරීක්ෂා කළ අයුරු


ldka;djkaf.a ryia m%foaY m%isoaêfha mÍlaId l< whqre 
wdrlaIl ks,OdÍka úiska isÿlrk wuq;=u wdldrfha mÍlaIdjla oelafjk PdhdrEm fm<la wka;¾cd,hg ksl=;a ù ;sfnkjd'

tys§ ldka;djkaf.a ryia m%foaY wkjYH f,i iam¾Y lrk whqre oelafjkjd'

flfia fj;;a fuu PdhdrEm W.kavdfõ l%Svdx.Khl msõiqul isÿl< mÍlaIdjla njghs jd¾;d jkafka'

ldka;djkaf.a ryia m%foaY m%isoaêfha fuf,i fidaÈis lsÍu ksjerÈ fkdjk njghs úfoia udOH jeäÿrg;a jd¾;d lr we;af;a' tu PdhdrEm my;ska'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.