පන්ති කාමරයේ කතාබහ කළ වරදට සිසුවකු හා සිසුවියකට දීපු දඬුවම


mka;s ldurfha l;dny l< jrog isiqjl= yd isiqúhlg §mq o~qju
miq.shod w;s W;al¾Ij;a f,i ieurE f,dal .=re Èkh od World Teachers’ Day nq,;aisxy, wOHdmk fldÜGdifha úoHd,hl isiq orejka fom<lg ovqjula f,i md¿ ldur foll oud jid ;eîfuka tla isiqjl= tu ldurfha ;snQ hlv fm;s fyj;a f*ria i,afmaÜ fm;s úYd, m%udKhla mdkh lr isysiqka ù isáh§ frday,a .; lr ;sfí'

fï úoHd,fha isiqjl= yd isiqúhla mka;s ldurfha l;dnia lrñka isàfï jrog tys úÿy,am;sjßh úiska .eyekq <uhd kdk ldurhg;a msßñ <uhd kdk ldurhg;a msßñ <uhd mdif,a .nvd ldurhg;a oud jid we;' meh lSmhlg miq .nvd ldurh újD; lr ne,Sfï§ tys isá isiqjd .nvdfõ rdlalhl ;snQ f*ria i,afmaÜ fm;s mdkh lr jukh lr jeà isg we;' isoaêh ie,jQ jydu orejd frday,a .; llr we;s w;r" Èk lSmhla .;ù we;;a fï ms<snoj lsisÿ mÍlaIKhla isÿ fldg fkdue;s nj ujqmsfhda mji;s'

m%Nd;a nq,;aisxy,
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.