ගිනියම් රෑ ජාත්‍යන්තරයෙත් අවධානයට ලක් වෙයි


.skshï ? cd;Hka;rfh;a wjOdkhg ,la fjhs
ckm%sh .dhl brdÊ ùrr;akf.a kj;u .S;uh ùäfhdaj iïnkaOfhka miq.sh ld,fha Y%S ,xldfõ jeä l;dnylg ,la jq ùäfhdajla jqKd'

.S;fha we;s ;re‚hka fofofkl=f.a wvksrej;a o¾YK lsysmhla fya;=fjka Y%S ,xldfõ we;eï msßia fï ioyd fpdaokd t,a, l<d'


flfia fj;;a fï jk úg fuu .S;h cd;Hka;r uÜgug f.dia ;sfnk nj wmg jd¾;d jqKd'

f,dj iqm%isoao hqáhqí iqmsß ;rejla jk MaximBady fhdod ks¾udKh lrk ,o .skshï ? .S;fha ùäfhdajla MaximBady Tyqf.a youtube pek,hg tla lr ;sfnkjd'

fï w;r MaximBady fhdod ks¾udKh lrk ,o uq,a ùäfhda mgh Y%S ,xldfõ ckm%sh Twitter ;rejla jk l¿ u,a,s úiska ks¾udKh lr ;sfnkjd'

miqj MaximBady tu ks¾udKh ;u hqgqhqí .sKqug tla lr ;sfnkjd'

fï ioyd úYd, m%;spdrhla ,eî we;af;a úúO úfoia rgj, iudc cd, Ndú;d lrkkaf.ka njhs jd¾;d jkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.