ලෝක වාර්තා පහක් තැබූ අවුරුදු හයේ පුංචි ආතර් සී. ක්ලාක්


f,dal jd¾;d myla ;enQ wjqreÿ yfha mqxÑ wd;¾ iS' la,dla
oEwjqreoaolg by;af;a t<sh jegqKq ta oji msÍ ;snqfKa n,d‍fmdfrd;a;=j,skauh' ;d;a;df.a w;eÕs,a,l t,a¨‍Kq mqxÑ mqf;la lsßfldla mdg we÷u weÕ,d mqxÑ mdi‍f,a" mqxÑ f.aÜgqfjka w¨‍;a f,dalhlg md tfiõfõh' ug w¨‍;a foaj,a f.dvla lrkak mq¿jka fkao ;d;af;a@ mqxÑ mq;d ;d;a;df.a lkg fyñka lSfõ i;=gq iskd uqj mqrjdf.khs' mqxÑ mq;df.a isf;a msÍ ;snqfKa f,dl= n,d‍fmdfrd;a;= nj ;d;a;dg h<s u;la jQfha ta l;dfjks'
mqxÑ mq;df.a f,dl= isysk" f,dl= n,d‍fmdfrd;a;= ;d;a;dg w¨‍;a ke;' ;d;a;do ljo;a ta isyskj,g wdid lf<ah'

‘bkaøð;a m%Ndiajr lreKdkdhl’ lvj;" iQßh m%§m úÿy‍f,a mqxÑ mq;dgu fjkajqKq bv .ek weiqKq le|jqu ;d;a;df.a;a" mq;df.a;a l;dj w;ru.§ k;r lr oeuqfõh' w¨‍;a mka;sh" mqxÑ bkaøð;af.a uqyqKg f.kd iskyfõ ;ru w¨‍;a mka;sfha jdäù w¨‍;au .ukla hkakg mgka.;a mqxÑ bkaøð;a oeka fofla mka;sfhah' wjqreoaolska f,dl= uy;a fjoa§ wjqreÿ .Kkl oialï f,dalhg fmkajdo we;af;ah' f,dalfhkau m<uqjkakd jkakg ;rï jQ mqxÑ bkaøð;af.a oialï wmj Tyq fj; le|jd .;af;ah'

ye¿Kq lsßo;a wu;l lrjd u;=jqKq w¨‍;a oika fmkajd iskdfiñka wd mqxÑ;a;d ug fmkqfKa uyd olaIhl=g jvd iqr;,a mqxÑ;af;la lshduh' wms Thdj n,kak wdfõ úÿy,am;s ldurfha ì;a;sfha t,a,Sf.ku wm foi n,d isá mqxÑ mq;dg uu lSfjñ' W;a;rh iskyjls' wms álla l;d lruqo@ uu h<s;a weiqfjñ' láka fkdlSj;a ysi jkd ‘yd’ lS mqxÑ bkaøð;a <Õu we;s Wi mqgqjl wudrefjka jdä.;af;ah' ;d;a;d ldñkao lreKdkdhlo mq;= <Õskau isáfhah'

wfma l;dfõ mqxÑ l:dkdhlhdf.ka wid oek.kakg fndfyda foa we;;a wfma l;dfõ ùrhd;a fkdokakd ùrlï .ek w;S; l;djg bv§ug uu is;=fjñ' l;d lf<a ;d;a;dhs'

fï wfma tlu mq;d' mq;d mqxÑ ld‍f,a b|,du yßu blaukg foaj,a bf.k .;a;d' ug u;l yeáhg udi myla ú;r hoa§ l;d lrkak;a mgka.;a;d' fldÉpr fyd|g l;d l<do lshkjd kï udi wg myqfjoa§u wl=re lshjkak;a jqKd' uq,ska wfmka wyf.k mqxÑ ‍fmd;aj, ;sfhk l;d lsfhõjd' wjqreÿ folla ú;r hoa§ fyd|g lshjkak mq¿jkalu ;snqKd' mqxÑ l;d ‍fmd;a fldÉpr f.ke;a ÿkak;a yß blaukg lshj,d bjr l<d' miafia fuhd uf.hs" fuhdf.a wïudf.hs ‍fmd;a wrf.k lshjkak yeÿjd' mq;df.a wïud ks,dks jr,;a .Kldêldßjßhla" uu mß.Kl bxðfkarefjla' wms mdúÉÑ lrk ‍fmd;aj, ;sfhk foaj,a mqxÑ orejl=g f;afrkafka keyefka lsh,hs wms ys;=fõ' ta jqKdg ta ‍fmd;a lshj,d tl tl m%Yak wykak mgka.;a;d' iuyr mqxÑ foaj,a kï lsh,;a ÿkakd'

miafia ojila wd;¾ iS' la,dla uy;a;hdf.a ‘2001’ ‍fmd; wrf.k lshjkak yeÿjd' thdg lshjkak wudre jf.a foaj,a uu lsh,d ÿkakd' ta l;d yß wdidfjka wyf.k ysáhd' wNHjldYh .ek" ;re .ek" msgilaj, Ôùka .ek úia;r wykak mgka.;a;d' miafia ‘2010’ ‍fmd;;a thd lsfhõjd' oeka lshkjd ‘2061’ ‍fmd;;a lshjkak ´k¨‍'

;d;a;d lshkafka mqxÑ bkaøð;af.a mqxÑu ld,h .ekhs' wjqreÿ foflao ;=fka§ wd;¾ iS' la,dlaf.a ‘bkpc{ [rMMr’ ‍fmd;a lshjkjd ;nd f,dl=u f,dl= wl=re we;s l;dkaor ‍fmd;a lshjd .kakgo wudreh' mqxÑ bkaøð;ag kï wd;¾ iS' la,dlaf.a ‍fmd;a <ud l;dkaorj,g jvd rij;a ù we;s ieáhls' ;d;a;df.a l;djg úrduhla ;enQ uu wfma ùrhd foig yerefKñ' f.dvla wdio ‍fmd;a lshjkak@ lerflk mqgqjl lrlefjñka isá bkaøð;a h<s;a ysi jekqfõh' wd;¾ iS' la,dlaf.a ‍fmd;ao@ uu h<s;a weiqfjñ' l;d ke;' h<s;a ysi jkñka Tõ lSfõh' ug;a lshkjo ta ‍fmd;l l;djla@ mqÿuhla úh' tjr kï wfma ùrhd l;d lf<ah'

2001-bkpc{ [rMMr l;dfõ ys; /÷Kq ;eka ñks;a;= fol ;=fkka lshdf.k .sfhah'

uu jeämqr wdi wNHjldY l;dj,g" ;rej,g" msgilaj, Ôùkag' uu wdihs ;re n,kak;a" ;re Èyd ne¨‍ju ug ysf;kafka ta ;rej, fudkjd we;so lsh,d l;dj fkdkj;ajdu mqxÑ bkaøð;a lshdf.k .sfha;a ug oek.kakg ´kE jqKq fohlauh'

mq;d ljodj;a y| Èyd n,,d yf|a ydfjla bkakjd lsh,d keyefka wfma l;d weiqK bkaøð;af.a ;d;a;d ;j;a l;djla lshkakg mgka .;af;ah' fjk orejkag wïu,d" ;d;a;,d y| fmkak,d lsh,d fokafka yf|a ydfjla bkakjd lsh,fka' wms ljodj;a mq;dg tfyu lsh,d keye' yf|a fmak foaj,a ydfjla úÈyg mq;d ljodj;a wy,;a keye' thd y| Èyd n,df.k weyqfõ ‘wehs ;d;af;a iuyr ;ekaj, t<sh wvq’ lsh,d ú;rhs' yf|a wdjdg .ek úia;r thdg lsh,d ÿkakdu thdf.a m%Yafka úi÷Kd'

yf|a ydjdf.a we;a; l;dj yßhgu oek.;a; mqxÑ mqf;la olsk" fmak yeu foa.eku m%Yak je,la wyk mqreoao mqxÑ bkaøð;a oekque;af;la lrkakg we;s'

mq;d mqxpd ld‍f,a b|,d yeÿfKa wms tlaluhs' l;d lrkak mgka.;a;= ld‍f,a b|,du olsk foaj,a .ek m%Yak wyk mqreoao mq;dg ;snqKd' fjk ldgj;a fkd§ uuhs mq;df.a ;d;a;hsu ks;ru mq;dj n,d.;a;= ksid mq;df.a m%Yakj,g W;a;r §,d f.dvla foaj,a lsh,d fokak wmg mq¿jka jqKd oekque;af;la ùfï ‘ryi’ yßyeáu okakd wïud lS l;djhs ta'

mq;d wdidfjka b,a,mq ‍fmd;am;a" mska;+r wms f.ke,a,d ÿkakd' oeka wjqreÿ .dKl b|,d yeu wjqreoafoau ;d;a;hs" mq;hs fokakd&nbsp¦ fld<U ‍fmd;a m%o¾Yfkka ‍fmd;a f.ke,a,d wjqreoao mqrdu lshjkjd' mq;df.a jevj,g <Õskau bkak ´k ksid uy;a;hd oekg wdh;khlg iïnkaO fj,d jev lrkafka keye' f.or b|f.k lrkak mq¿jka jHdmD;sj, ;uhs jev lrkafka mqxÑ mq;d wkd.;h Èkd.kakl= lrjkakg wïud" ;d;a;d lrkd lemùul ;ru wïud" ;d;a;df.a wdorŒh lemùu mqxÑ mq;df.a oekqu l=;=y,h ;j ;j;a jeä lrkakgo we;'

wjqreÿ ;=fkaÈ ú;r mq;d f,dal is;shïj,g yß wdidfjka ysáhd' thdf.a wdidj ksid wms f,dal is;shï folla f.ke;a ì;a;sj, wef,õjd w¨‍;a w¨‍;a foa bf.kSug mqxÑ mq;df.a wdidjka .ek w¨‍;a l;djlg wïud uq, msrejdh'

is;shï f.ke,a,d ÿkakdg miafia thd ;kshu is;shu lshj,d rgj,a" uqyqÿ ;sfhk ;eka fydhd.;a;d' wfmkq;a úia;r weyqjd' jeämqr ;d;a;df.ka ;uhs thd tl tl foaj,a wykafka' thdu ;kshu bf.kf.k wjqreÿ ;=k fjoa§ ´kEu rgla ;sfhk ;ek yßhgu fmkajkak thdg mq¿jka jqKd wïud lshkakSh'

mq;dj mdi,g we;=<;a lrkak l,skau mq;d .ek úÿy,am;s;=ud oek.;af;a Th f,dal is;shu .ek ;snqKq oekqu ksid' mq;dj mdi,g we;=<;a lrkak l,ska ;snqKq /iaùul§ úÿy,am;s;=ud lsõjd ‘orejkaj oekqu fidhkak mqreÿ lrkak ´k’  lsh,d' ta l;dj ksid mq;d f,dal is;shu lshjk ùäfhdajla uu úÿy,am;s;=udg fmkakqjd' ta ksid úÿy,am;s;=ud;a mq;d mdi,g wdmq ojfia b|,d mq;df.a yelshdj jeä lr.kak ´k lshk ;ekhs ysáfha ;d;a;d lshkafka w¨‍;a f,dalhla jqKq mdi,o wfma mqxÑ ùrhdg oekqu W,am;la jQ njhs'

mq;dg wNHjldYh .ek ;snqKq oekqu" Wkkaÿj .ek weyqjdu úÿy,am;s;=ud iuyr fj,djg lsõfõ fï kï fjk ljqrej;a ‍fkfjhs wd;¾ iS' la,dla wdfha bmÈ,d lsh,d' yefudau mq;df.a oekqu .ek ta ;rï mqÿu jqKd' mq;dg mßirh mdvï jev lrkak wrf.k §mq ‍fmdf;a ;snqKq wdj¾;s;d j.=j ;uhs mq;df.a yelshdj .ek uq¿ f,daflu mqÿu lf<a'

l;dj k;r jQfha wfma mqxÑ ùrhdf.a f,dalhu mqÿu l< ùrlï oek.kakg fyd|u ;eksks'

‍fmdf;a m%skaÜ lr,d ;snqKq wdj¾;s;d j.=j fmkak,d yeuodu wykjd ta fudllao lsh,d' neßu ;ek ojila lsh,d ÿkakd' miafia fuhd fï j.=fõ uQ,øjH 118u mdvï l<d' kslïu ‍fkfjhs ta f.dvla uQ,øjHj, úia;r' mrudKq .ek úia;r;a oekf.ku tal ;uhs mq;d ;shmq uq,au f,dal jd¾;dj' wefußld tlai;a ckmofha w{cOm[ b{nn;{m lshk jd¾;dj,g wkqj wvqu jhilska wdj¾;s;d j.=fõ uQ,øjH 118gu lgmdvfï lshmq flkd wfma mq;d' ta ú;rla ‍fkfjhs wvqu jhia ldKavfha wvqu ld,hlska uQ,øjH 118u lsõfj;a mq;d' ;;amr 58hs mq;dg .sfha' ta ksid tlu fj,dfõ f,dal jd¾;d folla ;sínd' t;fldg jhi wjqreÿ 5hs udi yhhs'

tfla mka;sfha§ wdj¾;s;d j.=j lsheùu ymkaluls' yßyeá oek lsheùu lshkakg neß ;rfï ymkaluls' wfma ùrhd wdj¾;s;d j.=j yßyeá oek lshejQ ksid ienEjgu ymfkls'

wdj¾;s;d j.=fõ jd¾;dj ;sh,d udihlg ú;r miafia mq;d ;j;a jd¾;djla ;sínd b,lalï .Kka lr,d' 1 isg 10100 n,h fjkl,a' ta lshkafka f,dalfha .+.,a lsh,d y÷kajk ixLHdj fjkl,a .Kka lrmq f,dalfha <dnd,;u flkd wfma mq;d' ta .Kka lrkak bf.kf.k;a uf.ka weyqjd wehs ;d;af;a t;ekska tydg .Kka lrkak neß lsh,d' thdf.a ysf;a ks;ru ;snqfKa oekqu .ek l=;=y,hla'

miafia mq;d ,shmq ‍fmd;a folghs wfkla f,dal jd¾;d fol ;shkak mq¿jka jqfKa' ‘msgilaj,hkag mdvula’ lsh,d mq;d ,shmq ‍fmd; ;uhs f,dalfha <dnd,u flkd ,shmq úoHd m%nkaOh' ‘ud olsk f,dalh’ lshk lú ‍fmd; ;uhs f,dalfha <dnd,;u flkd ,shmq lú ‍fmd;' úoHd;aul oekqug jeämqr wdid jqKdg lú ,shkak" iskaÿ lshkak" ksfõokh jf.a yeufoalgu mq;d olaIhs' fpia l%Svdjg;a f,dl= olaIlula fmkajkjd' mdi‍f,a fpia l%Svdj mgka.;af;a mjd mq;d ksid' mq;df.a jhia ldKavfhka ,xldfõ cd;sl uÜgfï ysgmq mq;d,j mjd mrojkak ;rï olaIfhla'

jhiska wjqreÿ yhla fjoa§ mqxÑ bkaøð;a ;ukaf.a kñka f,dal jd¾;d mylau ,shjdf.k wjikah' wvqu jhfia ‍f,aLlhd f,i .skia ‍fmdf;a ku ,shefjkak l< b,a¨‍ïj,go hym;a m%;spdr ,eì ;snq‚'

mdi‍f,a ;snqKq m%o¾Ykj,g mqxÑ mqxÑ w¨‍;a ks¾udK;a mq;d yeÿjd' thdg yelshdjka f.dvla ;sfhk tl .ek wmg ;sfhkafka f,dl= i;=gla' ks;ru oekqu fydhkak yß wdihs' fudkjd yß fohla weyqjdu lsh,d fokl,au miafika tkjd' lsh,d ÿkakdg miafi;a jeä úia;r bkag¾fkÜ tflka fydhkjd mqxÑ mq;df.a l;d ksula ke;' oialïo ksula ke;' oÕlïo ksula ke;' ;d;a;d" wïud lS fï l;d wefik udkhlj;a wfma mqxÑ ùrhd fkdisáfha ta ksula ke;s oÕlï ksiduh'

uu wdihs .Kka yokak' yenehs lú ,shkak;a wdihs' jeiai Èyd tfyu n,df.k ysáhdu ug lú ,shkak ysf;kjd' wms yjig wïudj f.or tlalf.k tkak hoa§ ;d;a;df.ka uu tl tl foaj,a wykjd'

wïudf.kq;a wykjd' yenehs uu jeämqr wdi ;rej,g' msgilaj, Ôùkag oÕu,a, w,a,df.k wka;sug jpk fol ;=kla wid.kakg uu jdikdjka; ùñ' mqxÑ wd;¾ iS' la,dla ta fudfydf;ao u;=ù wdfõh'

;re .ek bf.k .kak .Kka yokak wdihs' yenehs uu jeämqru wdid yefudagu Woõ lrf.k W.;a flfkla fjkak mqxÑ wd;¾ iS' la,dlaf.ka wka;su jpk ál wid.;af;a kï wudrefjks'

jhiska mqxÑ wfma mqxÑ ùrhdf.a jhig jvd f,dl= oialïj,ska wfma lka msÍ .sfhah' oÕlï j,ska weia msÍ .sfhah' f,dl= f,dl= oialï j,ska wfma mqxÑ rg f,dalhgu f.k hkakg wfma mqxÑ ùrhd isysk olskafkah' wmso ta isyskhg iqn m;ñka mqxÑ oÕlï msß olaIhdf.ka iuq.;suq'<fkÆId is,ajd ^PdhdrEm -fjkqr pkaøud,s;&


Wmqgd .ekSu ( www.rivira.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.