පොලීසියත් සීරුවෙන් තබා ජනපති – අගමැති මහ රෑ හමුවූයේ ඇයි?


fmd,Sish;a iSrefjka ;nd ckm;s - w.ue;s uy ? yuqjQfha wehs@
ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iy w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d w;r yuqjla Bfha rd;%sfha isÿj ;sfnkjd'

foaYmd,k wdrxÑ mjikafka wud;H id., r;akdhlo fï i|yd iyNd.s ù we;s njhs'

wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j " fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih iy w,a,ia fyda ÿIK fpdaokd úu¾Yk fldñika iNdj úfõpkh lrñka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d l< m%ldYfhka miq ckdêm;sjrhd iy w.%dud;Hjrhd w;r meje;s m<uq idlÉPdjo fuh jkjd'

ckdêm;sjrhd ish l:dfõ§ ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI wêlrKhg le|ùu iïnkaOfhka l< m%ldYho fï jk úg fndfyda fokdf.a wjOdkhg ,laù ;sfnkakla'

fï w;r ckm;sjrhd iy w.%dud;Hjrhd fld,aÆmsáh jdÆldrdu úydria:dkfha jd¾Isl uyd fmryer ùÒ ixpdrh flreKq wjia:djgo Bfha tlaj iyNd.s ù isáhd' fofokd w;r yuqj isÿj ;sfnkafka bka wk;=rejhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.