දියණියගේ අවසන් කටයුතුවලට ෆ්ලෑෂ්බෑක් නොපැමිණීම ගැන කිංස්ලි පීරිස් පිළිතුරු දෙයි


Èh‚hf.a wjika lghq;=j,g *a,EIanEla fkdmeñŒu .ek lsxia,s mSßia ms<s;=re fohs
*a,EIanEla ix.S; lKavdhfï .dhl lsxia,s mSßiaf.a Èh‚h miq.shod wm w;ßka ioygu iuq.;a;d'

wef.a wjika lghq;= i|yd *a,EIanEla ix.S; lKavdhfï lsisu flkl=g iyNd.s ùfï wjia:dj wysñjQfha Tjqka b;d,sfha isá ksihs'

fï ldrKdj b,lal lr.ksñka f*ianqla we;=¿ iudc fjí wvú .Kkdjl úúOdldrfha mqj;a m<jQ w;r ;u ñ;=rf.a fYdalckl fudfyd;l§ Tjqka u.yeß njhs we;euqka i|yka lr ;snqfKa'

fï iïnkaOfhka lsxia,s mSßia ms<s;=re imhd ;sfnkjd'

*a,EIanEla ix.S; lKavdhu ta jk úg úfoia m%ix. ud,djlg iyNd.s ù isá w;r w;súYd, m%pdrKhla § úYd, uqo,a m%udKhla Bg jeh l< ksid ;uka muKla ,xldjg meñ‚ nj Tyq i|yka lr ;sfnkjd'

*a,EIanEla fkdmeñ‚fha fjk;a lreKla ksid fkdjk njo Tyq meyeÈ,s lr we;s njhs jd¾;d jkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.