හිටපු ගමන් කොල්ලො හාර්ට් ඇටෑක් හැදිලා මැරෙන්න හේතුව


ysgmq .uka fld,af,d yd¾Ü wegEla yeÈ,d uefrkak fya;=j
Ôú;h ;K w. msks ì|la jekshs' l=uk fudfyd;l flfia Ôú;hg urŒh ;Skaÿj ,efnhso lshd lshkakg lsisjl=g yelshdjla ke;' ukao <ud úfha§" ;reK úfha§" ueÈ úfha§ fyda uy¨‍ úfha§ fï ,enqKq Ôú;hg iuqfokak isÿfjk ksidfjka'

ksis wdhqI f.jd Ôú;fhka iuqfokakg isÿùu idudkH ;;a;ajhla' kuq;a f.jkakg wdhqI fndfyda ;sìh§ wld,fha Ôú;fhka iuq .ekSu fndfyda fofkla fkdm;k fkdis;k fohla' tfia jqj;a lsisjl= fkdis;+ fkdme;+ mßÈ ;reK Ôú; follg miq.sh Èkj, Ôú;fhka iuq.kak isÿjqKd'

foaYmd,k{hl= jQ bñ;shdia ndlS¾ udld¾ uy;df.a mq;= jQ wdÈ,a ndlS¾ udld¾f.a Ôjk iuq.ekSu tla fYdapkSh isÿùula jqKd' jhi úis y;rl flá Ôjk .uk f.jd wdÈ,a Ôú;fhka iuq.;af;a Wmdê wOHhk lghq;a;lg ,kavkhg f.dia isáh§hs' yÈis ;;a;ajhla u; isÿjQ wdÈ,af.a urKh yDohdndOhla ksid isÿjQ urKhla njghs úYajdi lrkafka'

wdÈ,a fiau ;j;a ,dxflah ;reKfhla miq.sh Èfkl Ôú;fhka iuq.;a;d' l=reKE., m%foaYfha Ôj;a jQ biqre iïm;a ;ukaf.a Ôú;fha fid÷reu lvbulg md ;enQ ux., Èkfha§ ish¨‍ fokdg ÿla iiqï tlalr jir úismyl Èú .ukg iuq§ kslauqfKa yDohdndOhlska njhs jd¾;d jqfKa'

ñh.sh wdÈ,aj;a" biqrej;a ;ukaf.a Èú .uk fujeks jhia iSudjl§ wyjr fõ hehs fkdis;kakg we;' kuq;a Tjqka iuqf.k f.dia wjikah' fujeks fYdapkSh urKhka jd¾;d fjoa§ yDoh jia;=j wdY%s; frda.S ;;a;ajhkaf.ka ;reK Ôú;j,g wjodkula ;sfnkjdo@ tjeks frda.S ;;a;ajhkaf.ka ;reKhka yÈisfha ñh hkafka wehso hkak ffjoH úoHd;aul fidhd ne,Sula lsÍu jeo.;a hehs wmg is;=fKa fï miqìu ;=<hs' wm fï iïnkaOj l< úuiSfï§ úfYaI{ wêlrK ffjoH tia'ã' pkak fmf¾rd uy;d wod< meyeÈ,s lsÍu lf<a fuf,ihs'

zf,dalfha Ôj;ajk ñksiqka iajdNdúl frda.S ;;a;aj" yÈis wk;=re" ishÈú kid .ekSï" ukqIH >d;k lshk wdldr y;frka hï wdldrhlska ñh hkak mq¿jka' fï wdldr y;frka jeä jYfhka mqoa.,hka ñh hkafka iajdNdúl fya;+kaj,ska' iajdNdúl fya;+kaj,ska ñhhk w;s nyq;rhla ñhhkafka yDohjia;=j wdY%s; frda.S ;;a;ajhkaf.ka' th <ud" ;reK" uy¨‍ ´kEu jhil§ isÿfjkak mq¿jka'

ksfrda.S hehs is;d isák mqoa.,hka yDoh jia;=j wdY%s; frda.S ;;a;ajj,ska yÈisfha ñhhkafka fldfyduo@ lshk foa .ek l;d lsÍfï§ yDohdndO lshk ;;a;ajfhka ;reK mqoa.,hka ñh hkak mq¿jkalu ;sfhkjd' yDohdndO lshkafka yDoh jia;=j wdY%s; frda.S ;;a;ajj,ska tl m%fNaohla ú;rhs' yDoh jia;=jg reêrh imhk kd< wjysr ù reêrh iemhqu wvqù yDoh jia;=fõ udxi fmaYSka ñh hEfuka ;uhs yDohdndOhla we;sjkafka'

yDoh jia;=fõ reêr iemhqu wvmK ùug fya;+ka ;sfnkjd' tla fya;=jla jkafka lsÍgl Ouksj, fldf,iagfrda,a ;ekam;a ùu' fldf,iagfrda,a lshkafka ueÈúfha mqoa.,hkag we;sjk frda.hla f,ihs f.dvla wh ys;kafka'

kuq;a l,d;=rlska ;reK mqoa.,hkaf.a lsÍgl Ouksj, fldf,iagfrda,a ;ekam;a fjkak mq¿jka' thg Wm;skau ta mqoa.,hd f.fkk ârk{mcvO;{Mn{mO;{:Vp lshk ;;a;ajh fya;= fjkjd' fï whf.a Ouksj, fldf,iagfrda,a ;ekam;a ùfï m%jK;dj jeähs' fï frda.S ;;a;ajh y÷kdf.k ke;akï ta mqoa.,fhda lEuj,ska m%fõiï jkafka ke;akï ksis YdÍßl l%shdldrlïj, fhfokafka ke;akï lsÍgl Ouksj, fldf,iagfrda,a ;ekam;a ù ;reK úfha§ yDohdndO we;sjkak mq¿jka'

lsÍgl Ouksj, f,a leáhla ysrùfukq;a yDohdndOhla we;súh yelshs' lsÍgl Oukshla ieliS ;sfnk ia;r ;=fkka we;=<; ia;rh ;=jd, ùu ksid reêr iemhqu wvmK ù yDohdndOhla we;sfjkak mq¿jka' fï i|yka l< mqoa.,hkaf.a lsisu frda. ,laIKhla u;=msgg fmkajkafka ke;sj tljr yDohdndOhla we;sùug bvlv ;sfnkjd' ÿj" mek l%shdldÍj ysáhg fï whg yÈisfha yDohdndOhla we;sfjkak mq¿jka'

ta jf.au ;j;a iuyr mqoa.,hkaf.a lsÍgl Ouks mgka .ekafï yd úisr hEfï widudkH;d ;sfnkak mq¿jka' tjeks ;;a;ajhl§;a yDohdndO we;sfjkjd' ;reK jhfia flkl=g jqK;a fuh isÿfjkak mq¿jka'

ksfrda.S hehs is;k ;reK mqoa.,hka ñh hkak yDohdndOj,g wu;rj yDoh jia;=j wdY%s; wjfYaI frda. ;;a;ajhkq;a n,mdkjd'

tjeks tla ;;a;ajhla ;uhs iuyr jhsri wdidokj,§ yDoh jia;=fõ udxi fmaYsj, wdidokhla we;s jqfKd;a fuu ;;a;ajh u;=fjkjd' Bg wu;rj älaáßhd jeks frda. ;;a;ajj,§ fï ;;a;ajh we;sjkak mq¿jka'

hï mqoa.,fhlag jhsria WK je,£ th iqjfjkak mq¿jka' kuq;a ta wdidok ;;a;ajh yDoh jia;=fõ flá l,la ;sfhkjd' ta mqoa.,hd hï fjfyildÍj hï ld¾hhla lf<d;a fmr i|yka l< ;;a;ajh u;=ù ta mqoa.,hd ñh hkak mq¿jka'

ta jf.au yDoh jia;=j ixfldapkh fjkak" bys,a fjkak ix{djla wjYHhs' tu ix{dj ,nd fokafka yDoh jia;=fõ úfYaI jQ udxifmaYsj,ska' tu ix{dj ksis f,i ,enqfKa ke;akï ta mqoa.,h;a uefrkak mq¿jka'

yDoh jia;=jg ix{d ,eîfï§ ;j;a úúO ndOd we;sùug yelshs' fï ;;a;ajfhys yDoh jia;=jg ,efnk ix{dfõ we;sjk widudkH;d ksid mqoa.,hka ñh hEfï m%jK;dj jeähs'

yDoh jia;=fõ l%shdldÍ;ajhg ,jK wjYH fjkjd' fujeks frda.S ;;a;ajhla ;sfnk mqoa.,hl=f.a yDoh jia;=j lmd ne¨‍j;a tys m%Yakhla fkd;sfnkak mq¿jka' kuq;a tu ;;a;ajfhka mqoa.,hka ñh hkjd'

yDoh jia;=fõ udxi fmaYs iෛ, fïo iෛ,j,ska úia;drKh ù ;sîu ksid yDohg ix{d heùfï m%Yak we;sùug yelshs' fujeks frda.S ;;a;ajhla ;sfnk mqoa.,hka ksfrda.S mqoa.,hka f,i bkak mq¿jka' kuq;a Tjqka fjfyi ùfï§ udkisl wd;;shla we;sùfï§ fï ;;a;ajh u;=ù ñh hk wjia:d ;sfnkjd'

fuh mrïmrdfjka mrïmrdjg tkak mq¿jka ;;a;ajhla' fï ;;a;ajfhka mqoa.,hka ñh .sh;a yDoh jia;=j neÆ ne,aug idudkH f,i ;sfhkak mq¿jka' kuq;a mgl mÍlaIKhlska yDoh jia;=fõ udxi fmaYsj, widudkH;d olskak mq¿jka' fï ;;a;ajfhkq;a ;reK mqoa.,hka ñh hkak yelshdj ;sfhkjd'

yDoh jia;=fõ iqÿmdg .eá;s we;sùfuka yDoh jia;=fõ ix{d ,nd§u tu .eá;s Ndr .ekSu ksid je/È ix{d ú;a yDoh jia;=j ;sfnk ;ek k;r fjkjd' fujeks ;;a;ajhlskq;a hï mqoa.,fhla ñh hkak mq¿jka'

fuf,i yDoh jia;=j wdY%s; úúO frda.S ;;a;ajhka ;reK jhfia mqoa.,hkaf.a urKj,g fya;= fjkak mq¿jka' fï mqoa.,hka fndfydau ksfrda.Sj isáh;a udkisl wd;;sh" fjfyi ùu jeks ;;a;ajhka iuÕ fmr i|yka lr frda.S ;;a;aj u;=ù mqoa.,hka ñh hd yelshs'

Source : www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.