සිර දඬුවම් නියමවූ පසුගියදා ඇල්ලු බ්ලූ ෆිල්ම් නිළිය ගාණක් නැතිව හිනාවෙලා පොලිසියට කීව කතාව


isr o~qjï kshujQ miq.shod we,a¨‍ íÆ *s,aï ks<sh .dKla ke;sj yskdfj,d fmd,sishg lSj l;dj
miq.shod jeäysáhkag muKla jQ Ñ;%mghla ksid l;dnyg ,lajQ ks<sh yd ;j;a iellrejka ;sfofkl=g fpdaokd fol ne.ska t,a,lr tu fpdaokdjkag jerÈlre lrñka ov kshu lrKq ,enqjd' ta wkqj Tjqkag remsh,a 2500 ne.ska ov kshu jqKd'

;jo tla jrolg udi yhl nrm;, jev iys; isr o~qjï kshu fldg jir myl§ tajd f.ù hk f,ig w;aysgqùug o ksfhda. ;snqKd'

fuu w;awvx.=jg m;aùu isÿjQfha Ñ;%mgh kerUq ;reKfhl= úiska tys ;snQ fudag¾ nhsisl,hla y÷kdf.k ta ms<sn|j fmd,sishg meñ‚,s lsÍfuka wk;=rej njg jd¾;d jqKd'

ta wkqj uq,ska wOHlaIl yd k¿jd we;=¿ msßi w;awvx.=jg m;ajQ w;r wjidkfha w;awvx.=jg m;ajQfha ks<shhs' weh l< jro iïnkaOfhka fmd,sisfha ks,OdÍka wehg meyeÈ,s lr isá w;r th ta yeá .Kka fkd.;a ks<sh mjid we;af;a zzwhsfhda'''' ´lo fï jro'''' @ ´jd ug iq¿ foaj,afka''''" Bg jvd foaj,a uu lr,d ;sfhkjdzz lshdhs'

lg fld‚ka TÉpï iskdjla mE weh miqj udxpq oudf.k ìu n,d.ksñka f.dia ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.