නටන්න විසේ ඇති තරුණියන්ට හැදෙන්න පාඩමක් ඉගැන්වූ ගාල්ලේ ගුරාගෙන් ඉගෙන ගන්නව නම් මෙන්න පාඩමක්


kgkak úfia we;s ;re‚hkag yefokak mdvula b.ekajQ .d,af,a .=rdf.ka bf.k .kakj kï fukak mdvula 
Èkh 2016'10'09 jeksodh' .d,a, k.rfha fndafma m%foaYfha msysá tla;rd ksfjil Ôj;a jQfha wjqreÿ 15la jhie;s ñksìßhl iy wdÉÑ;a iShd;ah' fuu l;dfõ l;d kdhsldj jk 15 yeúßÈ Èh‚h wms ks¨‍Isld hkqfjka y÷kajuq' ta jk úg tu ksfjfia rEu;a ñksmsßh iuÕ wdÉÑ;a" iShd;a fjkod fukau idudkH f,iska jdih l<y' yÈisfhau fuu ksfjig lvd jeÿKq odußlhl= ksjeishkag msyshla È.=lr ;¾ckd;aul ú,difhka m%fldamldÍ f,i yeisrefKa ksjeishkag lsisjla lrlshd .ekSug lsisÿ bvla fkd;ndh'

ñksmsßh iuÕ ksfjfia jdih lrk wdÉÑg iy iShdg msyshla È.= lrñka whs'wd¾'iS' md¾Ü ouk fuu odußlhdf.a flrejdj ta jk úg ksfji wi,ska .uka lrñka isá ;reKhl= ÿgqfõh' ish .ï m<d;g meñ‚ kd÷kk mqoa.,hl= iShd iy wdÉÖ ìhjoaod ksfji fld,a,lEug W;aidy lrkafka hehs iel is;+ tu ;reKhd ish ñ;=rka fo;=ka fokl=g fï ms<sn| jydu oekqï §fuka wk;=rej ;reKhka tlaj msys md¾Ü oeuQ flreud w,a,d .ekSug tu ksfji foig .shy' jydu l%shd;aul jQ fndafma m%foaYfha ;reKfhda m,d hk fmr lS kd÷kk mqoa.,hd miqmi ¨‍yqne| Tyq w,a,d .;af;dah'

fydrd w,a,d .ekSfuka wk;=rej .d,a, uQ,ia:dk fmd,sishg ÿrl;k weue;=ula ÿka ;reKfhda fï ms<sn| fmd,sishg oekqï ÿkafkdah'

zi¾''' fndafm f.orlg ñksfyla weú;a f.or ñksiqkag msyshla Èla lr,d mdÜ odoa§ wms w,a, .;a;d' fydfrlao fldfyo i¾'''z

fuu yÈis weue;=fuka jydu l%shd;aul jQ .d,a, uQ,ia:dk fmd,sia mÍla‍Il Woh l=udr uy;d fmd,sia ks,OdÍka msßila wod< ia:dkhg heùug lghq;= lf<ah' .fï ;reKhkaf.a tluq;=lñka w,a,d.;a fuu wìryia mqoa.,hd uer mdÜ oeuQ msysho iuÕ w;awvx.=jg .;a fmd,sish iellre m%Yak lsÍu i|yd /f.k .sfhah'

l=udr kue;s 39 yeúßÈ újdylhl= jQ fuu iellghq;= mqoa.,hd foore mshl= nj;a .d,a, k.rfha m%isoaO mdi,a lsysmhl iafjÉPdfjka fiajh lrk .=rejrhl= nj;a fmd,sish wkdjrKh lr .;af;ah'

zwe;a; lshkjd''' ;uqka msyshla wrka .syska fudllao kgmq kdv.u@z uQ,ia:dk fmd,sia mÍla‍Il Woh l=udr uy;d úOdkd;aul iajrfhka m%Yak lroa§ iellre fuf;la fy<s fkdjQ wkqfõokSh l;djla fmd,sishg fy<s lf<a fuf,isks'

zi¾''' uu ta f.or bkak wjqreÿ 15 orejg flda,a l<d''' ta;a f*daka wdkaiaj¾ lf<a ke;s ksihs ux f.org .syska nh lf<a'''z

.fï ;reKhka fidfrla lshd w,a,d .;a fuu iellre fidfrlag tyd .sh wmrdOldrfhla nj bfjka fuka jgyd.;a ia:dkdêm;sjrhd iellref.ka È.ska È.gu m%Yak lf<ah'
zb;sx''' lshkjd' fudllao ta l;dj'z

m%Yak lsÍï yuqfõ iellre ish,a, mdfmdaÉpdrKh lf<a fuf,isks'
zi¾ uu ta .Ekq <uhj w÷k.;af; thdf. udud flfkla yïnjqKq ojil' uu oek .;a;d wïud thdj od,d .syska ;d;a;;a rg .syska ta <uh wdÉÑhs iShhs tlal bkafk lsh,d' uu oek.;a;d fï <uhd fudaia;r ksrEmKhg kegqï mqyqKqjg f.dvla wdi lrk nj' uu ta <uhf. hd¿fjlag uf.a f*daka kïn¾ tl §,d lsõjd fudâ,ska yß kegqï yß bf.k.kak wdi kï uf.a wxflg l;d lrkakhs lsh,d' uu ys;mq úÈhgu ug ta .Ekq
<uh l;d l<d' uu .d,a, k.fr ;eka lsysmhlg .Ekq <uhj f.kak .;a;dz
zf.kakf.k fudlo lf<a@z Wiia fmd,sia ks,Odßhdf.a uqyqfKa meje;sfha úu¾Ykd;aul ne,auls'

zuu ta .Ekq <uhg lsõjd fudâ,ska lrkak W.kakkakï" kegqï tfyu;a W.kakkakï lsh,d' rÕmdkak wjia:d ,nd fokakï lsh,;a lsõjd' ta .Ekq <uh udj úYajdi l<d' ta ksidu ks;ru uu .kak flda,aj,g wdkaiaj¾ lr, fyd|g l;d ny l<d'

miq.sh kj jeks udfi ‍fodf<dia jeksod ta .Ekq <uhd ;j;a hd¿fjla tlal l¿;r fndaêh j¢kak .shd' fldaÉÑfhka .syska fldaÉÑfhu toaÈ uu ta .Ekq <uhg l;d lr, lsõjd yslalvqfjka nyskak lsh,d' ta;a thd leue;s jqfKa kE' miafi uu hd¿fjla tlal ld¾ tflka .d,a,g .shd' fldaÉÑh .d,a,g tk fj,djgu uu;a ld¾ tflka .d,a,g .shd'

ta fj,dfj ld¾ tfla msámiafi ux w÷kk wUq ieñ hqj<la ysáhd' uu .Ekq <uhj ld¾ tl <Õg f.kakf.k jdykhg kÕskak lsõjd' ;j;a .Ekq flfkl=;a ysgmq ksid thd ld¾ tlg ke.a.dz

zBg miafi fldfygo .sfha@z
z.d,a, gjqka tflka ud;r me;a;g ld¾ tflka .shd' .d¨‍ mdf¾ ud;r me;a;g hkfldg WKjgqfkka wr wUq ieñ hqj< neiai i¾' Bg miafi uu .Ekq <uhj wrf.k wyx.u m%foaYfha fydag,hlg .shd' uu ta fj,dfj msyshl=;a yx.f.k .sfha' uu lshmq fhdackdjg thd wleue;s jqKq ksid uu ta msysh fmkak,d urkjd lsh,d nh lr,d .Ekq <uhj ¥IKh l<d' tod we¢ß fjklka ta fydag,a lduf¾ b|,d uu w÷kk ldka;djla bkakjd uQfma m%foaYfha'

tod ? .Ekq <uhj ta f.or bkao,d myqjod Wfoa ;j;a .Ekq flfklaf. f.org tlalka .syska ld,d ta .Ekq flkd ,jd .Ekq <uhj thdf. f.org wer¨‍jd' i¾z
zoeka lshkjd f.org .syska msys fmkak, ioafo oeïfu wehs@z Wiia fmd,sia ks,Odßhdf.a uqyqfKys jQfha oeä ne,auls'
zta isoaêh jqKq ojfi b|ka thd uf.a flda,a tllaj;a wdkaiaj¾ lf<a kE i¾' ta ksid uu msyshla wrf.k f.org .syska ta úÈhg yeisreKd i¾z

fidfrla lshd iel is;S .fï ;reKhka úiska w,a,d fmd,sishg oekajQ fuu iellref.a ienE meálsßh tf,i t<shg tau;a iuÕ .d,a, uQ,ia:dk fmd,sisfha ia:dkdêm;s fmd'm' Woh l=udr uy;d fuu l%shdkaú;fha ;j;a wÈhrla .d,a, fldÜGdi <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ia:dkdêm;sks fmd,sia mÍla‍Isld ã' w,af.j;a;" W'fmd'm' pkaøfiak" iurkdhl" uOqYxl hk ks,OdÍka we;=¿ msßilg Ndr ÿkafkah' ta;a iuÕu jyd l%shd;aul jQ fmd,sish fmr lS l;d kdhsldj jk 15 yeúßÈ nd, jhialdßh fmd,sia w;awvx.=jg f.k m%Yak lsÍï isÿ lf<ah'

fuu mdm;rhdf.a meálsßfha ;j;a l;dkaor ta wkqj fmd,sish wkdjrKh lrf.k we;s w;r úkaÈ; nd, jhialdßh wyx.u fydag,hg /f.k f.dia isáh§ weh tu wmfhdackhg úreoaO jQ neúka fuu wukhd nd, jhialdßhf.a we÷ïo msysfhka lmd bj;alr fuu nd, wmrdOh isÿlr we;s nj fmd,sish wkdjrKh lr .;af;ah'

fmd,sia mÍla‍IKj,§ fy<sù we;s ;j;a lreKla jkafka" l=udr kue;s fuu újdyl wukhd ;udf.a hehs yÕjñka mdúÉÑ lrk ,o l¿ meye;s yhsì%â j¾.fha fudag¾ r:h Tyqg wh;a tlla fkdjk nj;a th iellref.a ñ;=rl=f.a fudag¾ r:hla nj;ah'

tu fudag¾ r:ho fï jk úg fmd,sia w;awvx.=jg f.k we;s w;r úkaÈ; oeßh wmfhdackh ms‚i /f.k hk wjia:dfõ fudag¾ r:fha isá wUq ieñ hqj<o" wmfhdackfhka miq oeßhg rd;%shla kjd;eka iemhQ ldka;djo" wod< wyx.u fydag,fha ysñlreo fmd,sia w;awvx.=jg f.k we;af;a nd, jhialdßhl wmfhdackh lsÍug wkqn, §fï fpdaokdj hgf;ah'

i,a,sldrhl= f,i;a" .=rejrhl= f,i;a .d,a, k.rfha fujeks wOu rx.khl kshe<S we;s l=udr kue;s fuu wukhdf.a ;j;a kreulï ms<sn| .d,a, fmd,sish uÕska fy<slr f.k we;af;a fuf,isks'

úkaÈ; oeßúh wmfhdackhg ,la l< Èk wod< wyx.u fydag,fha oeßh isá ldurfhka <dnd, oeßhlf.a blsì÷ï y~la weiS tu fydag,fha fiajh l< jfhdajDoaO ñksil= tu ldurfha ‍fodr ysf,ka tìlïlr neÆ nj;a" ldurha msg; hful= isák njla oekS fuu iellre ‍fodr yer tu mqoa.,hdg w;ska mhska myr§ we;s nj;a fmd,sia mÍla‍IKj,§ fy<s jqfKah' fydag,hg meñfKk nd, jhialdr oeßhkaf.ao wkkH;dj ;yjqre lsÍug fyda jhia uÜgu wkdjrKh lsÍug iqoiq lsisÿ ffk;sl mshjrla fydag,fha ;sî fkdue;s njo fmd,sia mÍla‍IKj,§ fy<sù we;'

iafjÉPd .=rejrhl= f,i fmkS isá wukhd;a fmr lS wUq ieñ hqj<;a" rd;%s kjd;eka iemhQ ldka;dj;a" fydag,a l<ukdlre;a .d,a, ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej rla‍Is; nkaOkd.dr .; lsÍug ksfhda. flß‚'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.