උදාරි රටින් පිටවේ - අරමුණ සැමියා නැති නිවසේ හැදෙන කට කතා වලින් බේරීමද !


Wodß ráka msgfõ - wruqK ieñhd ke;s ksjfia yefok lg l;d j,ska fíÍuo æ
Wodß j¾Kl=,iqßh ,xldfjka hkak yokjd lsh,d wdrxÑhla me;sr hkjd'

weh isx.mamQrefõ ;u ieñhd iu. mÈxÑhg hk njhs jd¾;d jkafka'

—ÿj bmÿfKa isx.mamQrefõ§' wOHdmkh fuys§ ,nd ÿkak;a thdg thdf.a ;d;a;dj ñia fjkjd' orefjla ny f;daroa§ thd wïuhs ;d;a;hs <Õ bkak ´k' thd ;d;a;d <Õ bkak;a f.dvdla leue;shs' ta ksid yiankaâ iy uu ;SrKh l<d wms tl <Õ bkak tl fyd|hs lsh,d'˜ hkqfjka Wodß fï iïnkaOfhka woyia m< lr ;sfnkjd'

ieñhd <Õ ke;s ksid l;d yefok tflka ñfokak weh ,xldfjka hkjd lsh,;a wdrxÑ me;sr f.dia ;snqKd'ta iïnkaOfhka Wodß olajkafka fujka woyila'

—lg l;d yefokafka m%isoaO whgfka' ug ú;rla fkfjhs lgl;d yefok tl ´k l,dldrfhlag fmdÿ fohla' lgl;dj,ska ñfokak fkfjhs mjqf,a iqn isoaêh .ek ys;,d ;uhs uu fï ;SrKh .;af;a'˜

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.