විමල්ගේ නිවසේදී මියගිය තරුණයාගේ සිරුරේ තැලීම් ඇති බවට මරණ පරීක්ෂක වාර්තා


úu,af.a ksjfia§ ñh.sh ;reKhdf.a isref¾ ;e,Sï we;s njg urK mÍlaIl jd¾;d
Bfha  md¾,sfïka;= uka;%s úu,a ùrjxY uy;df.a ksjfiaÈ ñh .sh njg jd¾;djQ ;reKhdf.a urK mÍlaIKh wo Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,a§ urK mßlaIl ms'ä' .,f.or uy;d úiska isÿ lrkq ,enqjd'
tys§ ñh.sh ;reKhdf.a kdifhka reêrh msgú we;s nj;a uqLfhka fiu iys; Y%djhla .,d f.dia we;s nj;a igyka lr ;sfnk w;r fn,a, m%foaYfha ;e,sï iajNdjhla iy ol=Kq wf;a isßï iys; wiajdNdúl ;;ajhla ksÍlaIKh ù we;ehs i|yka fldg ;sfí'
ta wkqj ;reKhdf.a ñh hEu jeäÿr wOHhkhlska ñi fya;=j ksYaÑ;j oelaúh fkdyels nj
frday,a urK mßlaIl .,f.or uy;d igyka fldg we;' ;srKhlg t<ôug fkdyelsúu ksidfjka újD; ;skaÿjla ,nd ÿka urK mÍlaIljrhd ;,x.u fmd,sishg ta .ek  oekqï§fuka miqj fmd,sish î jd¾;djla u.ska lvqfj, ufyaia;%d;a fj; lreKq jd¾;d l<d'
lvqfj, ufyaia;%d;a Oïñl fyaumd, úu,a ùrjxY uy;df.a ksjig f.dia ufyaia;%d;a mßlaIKhla isÿ lsÍfuka wk;=rej chj¾Okmqr frday,go f.dia ;reKhdf.a isrer mßlaId l<d' miqj ksfhda. lf,a mYapd;a urK mßlaIKh i|yd ol=Kq fld<U wêlrK ffjoHjrhd fj; bÈßm;a lr jd¾;d ;udg ,eìug i,iajk f,ihs' 

ta wkqj mej;s mYapd;a urK mßlaIKfha ;skaÿj jqfha isrere fldgia rcfha ri mßlaIl fj; fhduq lsßuhs'
ol=Kq fydalkaor wxl 71 ksjfia mÈxÑ 24 yeúßÈ <ysre cks;a Èidkdhl kue;s ;reKhd fï wdldrhg ñhf.dia ;snqfka úu,a ùrjxYg wh;a ksjfia Wvq uyf,a§ rd;%shla kjd;eka f.k isáh§h'ñh.sh ;reKhd l,l mgka úu,a ùrjxY uy;df.a ksjighk tk nj;a úu,a mq;= úN+;sf.a ñ;=frl= nj;a jd¾;dù ;snqKd'

;reKhdf.a ksji msysgd ;snqfkao úu,af.a ksjig b;du wdikakfhah'
úu,af.a ìßh YIS ùrjxY fï urKh .ek udOH bÈßfha lshd ;snqfka  ;reKhd ñhhk;=re fï .ek lsisjla oek isáfha ke;s nj;a Tyq Wfoa ke.sákafka ke;ehs ;u mq;d lshQ miq ;ud ta .ek n,kakg .sfha ;reKhdf.a uj jk rEmsld ksjig le|jd tafuka miq weh;a iu. nj;ah'
;reKhdf.a mshdf.a wdfrhg hñka ;reKhdo yDohdndOhlska ñhhkakg we;s nj ;reKhdf.a uj lshQ l;djlao úu,af.a ìßh udOH fj; lshd isáhdh'

fï iïnkaO ri mÍlaIl jd¾;d ,enqK miq ufyaia;%d;a ksfhda.hla ,efnkafka kï fmd,sia mÍlaIK isÿjkq we;ehs jd¾;dfõ' 

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.