728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, October 13, 2016

  බස්නාහිර සියලු පොලිස් ස්ථාන අද රෑ සීරුවෙන්

  niakdysr ish¨‍ fmd,sia ia:dk wo ? iSrefjka
  wo rd;s‍%fha niakdysr m<df;a ishÆ fmd,sia ia:dkj,g iSrefjka isák f,i Wmfoia ,nd§ ;sfnkjd'

  ta" niakdysr m<d; Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s kkaok uqKisxyf.a Wmfoia u;hs'

  hïlsis yÈis wjia:djla we;s jqjfyd;a Bg uqyqK§u fuys m‍%Odk wruqK njhs fmd,Sisfha fcHIaG m‍%ldYlfhl= mejiqfõ'

  oyj,a rdcldßfha ksr; jQ ishÆ ks,OdÍka rd;S‍% fiajd uqrh i|yd wksjd¾hfhka jd¾;d l< hq;= njo Tyq mejiqjd'

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: බස්නාහිර සියලු පොලිස් ස්ථාන අද රෑ සීරුවෙන් Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top