නිළි රැජන මාලනී රෝහලේ


ks<s /ck ud,kS frdayf,a 
ks<s /ck úreodj,sh ,;a w.%.KH ks<s Malani Fonseka nhsmdia yDo ie;alulg ,laj fld<U fm!oa.,sl frday,l m%;sldr ,nñka isákakSh'

wehg iqjh m%d¾:kd lsÍu i|yd fn,a,kaú, rcuyd úydria:dkfha§ wo iji 6g meje;afjk fndaê mQcd mskalug iyNd.s jk f,i l,dlrejkaf.ka" ys;j;=kaf.ka iy rislhkaf.ka mjqf,a {d;Syq b,a,d isá;s'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.