බස්නාහිර සියලු පොලිස් ස්ථාන අද රෑ සීරුවෙන්


niakdysr ish¨‍ fmd,sia ia:dk wo ? iSrefjka
wo rd;s‍%fha niakdysr m<df;a ishÆ fmd,sia ia:dkj,g iSrefjka isák f,i Wmfoia ,nd§ ;sfnkjd'

ta" niakdysr m<d; Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s kkaok uqKisxyf.a Wmfoia u;hs'

hïlsis yÈis wjia:djla we;s jqjfyd;a Bg uqyqK§u fuys m‍%Odk wruqK njhs fmd,Sisfha fcHIaG m‍%ldYlfhl= mejiqfõ'

oyj,a rdcldßfha ksr; jQ ishÆ ks,OdÍka rd;S‍% fiajd uqrh i|yd wksjd¾hfhka jd¾;d l< hq;= njo Tyq mejiqjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.