පොලු මුඟුරු අරන් කොළඹ නයිට් ක්ලබ් එකකට පන්න පන්න පහරදුන් සිද්ධියක වීඩියෝවක් ලීක්වෙයි - වීඩියෝ


fmd¨‍ uqÕ=‍re wrka fld<U khsÜ la,í tllg mkak mkak myrÿka isoaêhl ùäfhdajla ,Slafjhs - ùäfhda
miq.sh Èfkl fld<U rd;%S iudc Yd,djl§ we;sjQ .egqula ms<sn| fï jkúg iudccd, fjí wvú Tiafia f;dr;=re jd¾;d fjkjd'

tys ùäfhdajlao fï jk úg wka;¾cd,hg uqodyer we;s w;r miq.sh fikiqrdod w¿hu isÿjQ nj lshk fuu .egqug m%n< foaYmd,{fhl=f.a mq;%fhl= iïnkaO njghs lgl;d Tiafia f;dr;=re me;sfrkafka'

fmd¿ uq.=re /f.k tk msßila fuu wudkqIsl myr§u isÿlrk w;r isoaêfhka ;=jd, ,enQ lsysmfofkl= frday,a .;lr we;s njgo jd¾;d fjkjd'

fï tu myr§fï njg mejfik ùäfhdaj
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.