''වෑහෙනා වේදනා තනිව විඳිමි මියයන තුරා'' මියයන්න හෝර කිහිපයකට පෙර නිලි කවීෂා ෆේස්බුක් දැමූ සෙල්ෆි වීඩියෝව


zzjEfykd fõokd ;ksj ú¢ñ ñhhk ;=rdzz ñhhkak fydar lsysmhlg fmr ks,s lùId f*ianqla oeuQ fi,a*s ùäfhdaj
wo ^16& w¿hï ld,fha isÿjQ yÈis wk;=rlska ks,s lùId wfhaIdkS ñhf.dia ;snqKq nj wm óg fmr Tng f;dr;=re f.kwdjd'

weh ñh.kak fydard lsysmhlg fmr wk;=r isÿjQ fudag¾ r:fhau isg wehg fi,a*s ùäfhdajla oud we;af;a .S;hlao iuÕska'

fï weh tf,iska wka;¾cd,hg tlalr ;snQ ùäfhdajhs'''''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.