කෙල්ලගේ හොර ලව් එක අල්ලන්න කොල්ලා බුර්කාවක් දාගෙන ඇවිත් ලොකු ඇස් බැමි නිසා මාට්ටු වුණු හැටි


fl,a,f.a fydr ,õ tl w,a,kak fld,a,d nq¾ldjla odf.k weú;a f,dl= weia neñ ksid udÜgq jqKq yeá
weia fol muKla fmfkk fia uqia,sï ldka;djka w¢k nq¾ld we÷ulska ieriS .ïmy ÿïßh ia:dkfha isá msßñ mqoa.,hl= ta wi, isá mqoa.,hka yd ;%sfrdao r: ßheÿrka tlaj .ïmy fmd,sishg Ndr§ ;sfí'

ÿïßh ia:dkfha nxl=jl ys|f.k isg we;s fudyqf.a weia neñ úYd, ksid iel is;=Kq mqoa.,hl= fï ms<sn|j ÿïßh ia:dkfha ks,OdÍkag oekqï § ;sfí'

miqj ;%sfrdao r: ßheÿrka" ÿïßh ia:dkfha ks,OdÍka yd ck;dj tlaj iellre .ïmy fmd,sishg Ndr § ;sfí'

;ud lgq.iaf;dg m%foaYfha whl= nj;a oekg msgfldaÜfÜ m%foaYfha mÈxÑj isák nj;a fõhkaf.dv mÈxÑ ;udf.a fmïj;sh fjk;a whl= iuÕ mj;ajdf.k hk fydr fma%uh w,a,d .ekSug ;ud fufia fjia j<df.k isá njg iellre fmd,sishg mejeiQ nj;a fmd,sia wdrxÑ ud¾. i|yka lrk w;r miqj iellreg .jquo ,nd § uqodyer we;ehs mejefia'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.