බුකිය කැළඹු ශ්‍රී පාදයට ආ හෙලිකොප්ටරයේ ඇත්ත නැත්ත මෙන්න


nqlsh le<Uq Y%S mdohg wd fy,sfldmagrfha we;a; ke;a; fukak
Y%S mdo wvúhg fy,sfldmagrhla f.dvniaijd we;s nj oelafjk PhdrEm fm<la fï jk úg f*ianqla we;=¿ iudc cd,d j, iS.%fhka yqjudre fjñka ;sfnkjd'

tu PhdrEm j, oelafjk wkaoug wjg f;a j.d l< bvul fy,sfldmagrhla kj;ajd we;s w;r hï msßila t;ek idlÉPdjl ksr; fjñka isák whqre oel.kakg ;sfnkjd'

flfia fj;;a wm fï ms<sn|j hï fidhd ne,Sula l<d'

oek.kakg ,efnk mßÈ fuu m%foaYh Y%S mdoh mduq, msysgd we;s ‘uf¾ j;a;‘ kñka ye¢kafjk m%foaYhhs'

fuh k,a,;kaks fmd,sia jiug wh;a m%foaYhls'

fy,sfldmag¾ hdkhlska fuu msßi f.dvnei isák fuu bvu ysgmq m%n, wud;Hjrfhl=g wh;aj ;snQ nj mejfikjd'

wk;=rej Tyq wrdì jHdmdßlhska msßilg fuu bvu úl=Kd we;s njhs jd¾;djkafka'

wod< m%n, wud;Hjrhd fuu bvu ñ,g f.k ;snqfKa oejeka; ixpdrl fydag,hla bÈlsÍfï wáfhka nj;a"fï jk fuu bvu ñ,g .;a wrdì jHdmdßlhska msßi fuys ixpdrl fydag,hla iEÈfï msUqrem;a iliñka isák njg i|yka fjhs'

fuu jHdmdßlhka msßi fuys meue‚ m<uq j;dj fuh fkdjk nj;a lsysm j;djla meñK ;sfnk nj;a i|yka'

flfia fj;;a ujqidlef,a c, fmdaIl l,dmh úkdY lrñka ;efkk fuu ixpdrl fydag,hg tl< isgu m%foaYjdiSka úfrdaOh m,lr ;sfnk nj;a"Bg úfrdaOh m<lrñka k,a,;kaks fmd,Sishg meñ‚,s úYd, m%udKhla ,eî ;sfnk nj;a jd¾;d jkjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.