ෆිල්ම් එක රස කර කර බලපු කොල්ලෙක් නිසාම තොල්පෙති අතරින් බ්ලූ ෆිල්ම් එක ෂූට් කරපු තැන් මාට්ටු වුණු හැටි ගැන හෙළිවෙයි


*s,aï tl ri lr lr n,mq fld,af,la ksidu f;d,afm;s w;ßka íÆ *s,aï tl IQÜ lrmq ;eka udÜgq jqKq yeá .ek fy<sfjhs
zzf;d,a fm;s w;ßkazz f,iska miq.shod lr,shg meñ‚ jeäysáhkag muKhs Ñ;%mgfha rÕmE ks<sh fukau tys isá k¿jka yd wOHlaIljre fmd,sish úiska w,a,d.;af;a flfiaoehs fï jk úg wkdjrKh ù ;sfnkjd' ta wka lsisjla ksid fkdj o¾Ykj, we;s nhsisl,hla ud¾.fhkqhs'


tlS Ñ;%mgh ksIamdokh l< ia:dkh mjd ‍fmd,sish tys§ jg,kq ,enqfõ Ñ;%mgh ksIamdokh l< ;ek muKla fkdj" tu Ñ;%mgfha ksIamdol" wOHlaI" leurd Ys,amshd iy k¿ks<shkao w;awvx.=jg .ksñks'


ta uE; b;sydifha jeäysáhkag muKla iSud jQ Ñ;%mghla ksIamdokh lsÍulg iïnkaO msßilau w;awvx.=jg .;a m<uq wjia:dj th f,i igyka ;nñks'


fuu Ñ;%mgfha ksIamdolhd rEmdjdysks kd,sldj, úldYh jQ fg,s kdgH lsysmhlu wOHlaIjrhls' jeäysáhkag muKla jQ Tyqf.a w¨‍;au ksIamdokfha ksIamdolhd" wOHlaIjrhd fukau leurd Ys,amshd jkafkao Tyqh' fuys k¿jka fofofkls' tla k¿fjla fg,s kdgHhl iq¿ pß;hla muKla rÕmd we;s ;eke;af;ls' m%Odk pß;hg mK ‍fmdjk k¿jd fg,s kdgH iy fjf<| oekaùï lsysmhlu ksrka;rfhka olskakg yels pß;hls'


m%Odk ks<sh fg,s kdgH lafIa;%fha olakg ke;s jQj;a weh ksrEmsldjls' jD;a;sfhka ksrEmsldjla nj lshk weh ksrEmK ;r. i|ydo iyNd.s jk nj i|ykah' bx.%Sis iÕrdj, uq,amsgqfõ wef.a wvksrej;a PdhdrEm olskakg ,efí'


jeäysáhkag muKla jQ fï Ñ;%mgh kïlr ;snqfKa ‘f;d,afm;s w;ßka’ f,isks' wka;¾cd,hg mjd tlS Ñ;%mgh we;=<;alr ;snqfKa jeä m%isoaêh i|ydh' ùäfhda ;eá wf,ú i,aj, jeäysáhkag muKla jQ ‍f,an,fhka ksl=;aj ;snqKq w¨‍;au Ñ;%mgh wf,ú jkakg jQfha WKq lejqï f,isks'

jeäysáhkag muKla jQ fï Ñ;%mgh wka;¾cd,h Tiafia kerUQ oyia .Kkla w;r isá fõhkaf.dv ;reKfhl=f.a úfYaI wjOdkhlg fï Ñ;%mgh ,lajkafka tu Ñ;%mgfha hï ;ekl olakg ,efnk h;=re meÈhla ksidh' tu h;=re meÈfha wxlh Tyqg fyd|g yqremqreÿh' oel mqreÿh' ta ksidu Tyq ta .ek fidhkakg .;af;ah'

jeä ld,hla ta i|yd Tyqg .; lsÍug wjeis fkdùh' h;=re meÈh ldf.a tllaoehs u;lhg wdfõh' ta fõhkaf.dv l+ßfldgqj m%foaYfha mÈxÑj isák ysgmq m%dfoaYSh iNd uka;%Sjrfhl= ks;r hk tk tlls' ta .ek ‍fmd,Sishg lshkakg Tyq is;=fõh' ;u wkkH;dj fy<sfkdlrñka Tyq ;ud fidhd.;a foa lshkafka fõhkaf.dv ‍fmd,Sishgh' ta ÿrl:k weu;=uls'

weu;=u ÿkafka ljqrekaoehs fõhkaf.dv ‍fmd,sia ia:dkdêm;s ‍fmd,sia mÍlaIl pkaok l=udr fidhkakg .sfha ke;' Tyq ;u ‍fmd,sia m%Odkshd jQ .ïmy fldÜGdihNdr ‍fmd,sia m%Odkshd jQ ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldÍ uqÈ; mqiaie,a, weu;=fõh' ,o ÿrl:k weu;=u .ek lSfõh'

uqÈ; mqiaie,a,f.ka ,efnkakg jQ Wmfoia wkqj hñka pkaok ish i.hka jQ Wm ‍fmd,sia mÍlaIl iqks,a" ldka;d ‍fmd,sia fldia;dm,ajßhka jk u,aldks;a" m%§md iy fldia;dm,a moauisß iu. tlaj uq,skau fidhkakg jQfha wod< Ñ;%mghhs' wka;¾cd,fha ieß ierE Tjqka tlS Ñ;%mgh fidhd .;af;a jeä fjfyilska f;drjh'

tlS Ñ;%mgfha k¿jka fofofkls' tla ks<shls' ks<sh ksrej;ska isák wjia:d lsysmhls' jrl weh ngysr wiNH Ñ;%mghla krUñka ksrej;ajk wjia:djls' ;j;a jrla weh kdk ldurfha ksrej;sks' we÷ï Wkd weh ksrej;ajk fukau k¿jka iu. ksrej;ska ism je<|f.k ruKfha fhfok wjia:do tys we;af;ah'

fï Ñ;%mgh ta jk úg wka;¾cd,fha ießirñka ;snqKdg ta .ek f;dr;=re ,enqKd ñi ‍fmd,Sishg meñ‚,a,la tf;la ,eì ;snqfKa ke;' tneúka meñ‚,a,la fkdue;sj mÍlaIKhla meje;aùu kS;suh jYfhka .eg¨‍jla f.k fokakg úh' th tfia hehs lshd ‍fmd,Sish ta iïnkaOfhka fidhd ne,Sula fkdlr isáfha ke;' Ñ;%mgh rE.;lr we;af;ao uka;%Sjrhdf.a ksjfia nj wkdjrKh jkafka túgh'

ta .ek uka;%Sjrhdf.ka m%Yak lrk úg Tyq ‍fmd,Sishg meñ‚,a,la lrkakg bÈßm;ajkafka Ñ;%mghla rE.; lsÍug hehs lshd udi follg ;udf.ka b,a,d.;a ksjfia wiNH Ñ;%mghla rE.;lr we;s nj lshñks' ‍

fmd,sia úu¾Yk t;eka isg werfUkafka meñ‚,a, uq,alrf.kh' tu Ñ;%mgh rE.; lsÍug ;u fouy,a ksjfia by< uy, ÿkafka Ñ;%mgh wiNH nj fkdoek nj uka;%Sjrhd mejeiQj;a th fld;rï úYajdi l< yels oehs .eg¨‍jla ‍fmd,Sishg mek fkdke.=Ko fkdfõ' tfy;a ta .ek jeä wjOdkhla fhduq lrkakg fkdhd uka;%Sjrhdf.a f;dr;=re Tiafia uq,skau w,a,d .kafka ksIamdoljrhdjh'


k¿jka fofokd iy ks<sh w;awvx.=jg .kafka miqjh' ta jk úg ksIamdokh l< tlS Ñ;%mgfha ùäfhda ;eá muKla 6000la fjf<|‍fmd<g ksl=;alr we;s nj ‍fmd,Sish oek.kafkao ksIamdolhdf.ks'


fuu Ñ;%mgh je/oaola f,i Tyq fukau tys ksrej;ska isák ks<sh mjd ms<s.kafka ke;' wka;¾cd,fha ´kE;rï fujka Ñ;%mg we;s njg ;¾lhla mjd weh f.dvk.kakSh'‍fmd,Sish mjikafka wehg ksrej; m%Yakhla fkdjqKdg furg iudchg th .eg¨‍jla njh' ta wkqj w;awvx.=jg .;a ish¨‍ fokd wêlrKhg bÈßm;alrkafka ksIamdokh l< Ñ;%mgfha ùäfhda ;eá f.dkaklao iu.sks'


flfia fj;;a fï w;awvx.=jg .ekSu iïnkaOfhka iudcfha oeka we;af;a oeä l;dnyls' jeäysáhkag muKla jQ ‍f,an,fhka furg m%o¾Ykh jQ fndfyda Ñ;%mgj, ku.sh ks<shka mjd ksrej;a jQ wjia:d fndfydah'


we;eï Ñ;%mg furg m%o¾Ykh ;ykï lrk úg msg rgj, m%o¾Ykh l<ah' wka;¾cd,hg uqod yeßfhah' ùäfhda ;eá wf,ú lf<ah' tfy;a ta Ñ;%mg ksIamdolhka fyda k¿ ks<shka w,a,kakg ‍fmd,Sish .sfha ke;' wog;a tjka Ñ;%mg rdYshla wka;¾cd,fha § oel.kakg mq¿jk' ta .ek ‍fmd,Sish ksy~h' iudch ;=< oeka y~la kef.kafka ta .ekh' ;SrKh Tn i;=h'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.