පළමු පෙම බිඳුණු වෙලාවේ ටාගට් එකට කෝමහරි යනවැයි කී කවීෂා


m<uq fmu ì÷Kq fj,dfõ gd.Ü tlg fldauyß hkjehs lS lùId

fg,s ks<S lùId wfhaIdks 2014 jif¾§ mqj;am;lg iemhQ idlÉPdjlska lshd isáfha ;ud jeäfhkau wdorh l< m<uq fmu ì| jegqK nj;a bka wffO¾h fkdù Ôú;fha hdhq;= gd.Ü tlg flfia fyda hk njhs'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.