හැඩට වැඩට ලංකාවට ආ ටො‍යොටා ප්‍රියස් රථයේ අවුලක්, සියල්ල නැවත එවන්නැයි ජපන්නු ඉල්ලයි


yevg jevg ,xldjg wd fgd‍fhdgd m%shia r:fha wjq,la" ish,a, kej; tjkakehs cmkakq b,a,hs
 Y%S ,xldj ;=< fï jk úg jeä msßila tod fuod .ukd.ukhkag fhdod .kakd cmdkfha fgdfhdagd m%shia fudag¾ r: 340"000la muK kej;;a f.kajd .ekSug fgdfhdagd iud.u lghq;= lr we;s njg úfoia udOH jd¾;d lrkjd'

fuf,i tu r: kej; f.kajd .ekSug fya;=ù we;af;a ;sßx. moaO;sfha .eg¨‍jl=hs'

W;=re wefußldjg" ´iag%ේ,shdjg yd hqfrdamhg wmkhkh l< jdyk o h<s f.kajd .ekSug kshñ;j we;s w;r fuu ;sßx. moaO;sfha fodaIh we;sj we;af;a 2015 jif¾ wf.daia;= ui isg 2016 Tlaf;dan¾ udih olajd ksIamdÈ; jdykj,hs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.