728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, October 11, 2016

  චිලී උසාවියට අරගෙන ගිය හැටි – මාධ්‍යයට බාධා වුණු අයුරු(වීඩියෝ)

  Ñ,S Widúhg wrf.k .sh yeá - udOHhg ndOd jqKq whqre^ùäfhda&
  mqoa.,fhl=g myr§fï fpdaokdj u; wo fmrjrefõ fmd,Sishg Ndrjqkq  fjf<of.dv m;srf.a fkdfyd;a ;s,xl ú¥I ,nk 25 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lsÍug lvqfj, ufyaia;%d;a Oïñl fyaumd, uy;d ksfhda. l<d'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: චිලී උසාවියට අරගෙන ගිය හැටි – මාධ්‍යයට බාධා වුණු අයුරු(වීඩියෝ) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top