බුද මාරුව ඔබට සුබද? මංජුල පීරිස් ලග්නෙන් ලග්නෙට හෙළිකරයි (වීඩියෝ)


nqo udrej Tng iqno@ uxcq, mSßia ,.afkka ,.afkg fy<slrhs ^ùäfhda&
miq.sh i÷od .%y udrejla isÿ jqKd' .%y f,dfõ nqo .%yhd ;ukaf.a WÉp njKg" WÉp rdYshg msúiqkd' fcHd;sIH mxp uyd mqreI fhda. my;a ;sfhkjd' ñka tlla jk Nød lshk mqreI fhda.h fhfokafka fï nqo .%yhdf.a .uKla iuÕ' fi!r.%y uKav,h leìKÜ uKav,hg Wmud lf<d;a nqo .%yhd ;uhs jHjia:dodhlhd' nqoaêhg wêm;s fï nqo .%yhd  hï mqoa.,fhl=f.a wOHdmkhg" fmd; m;g" kqjKg" OdrK Yla;sh we;s lr .ekSug u;l Yla;sh we;s lr .ekSug" iaurK Yla;sh we;s lr .ekSug f.dvla odhl fjkjd'

fcdaH;sYfha fldaám;shka ìys lrk fhda. 12l ;sfhkjd' fï fhda. 12 yefokafka  tla tla ;eka j,ska fhda. tl;= lrf.k ta fhda. 12 tl;= fjk tlu tl mxp uyd mqreI fhda.h Nø fhda.hhs'  fï Nød lshk mxp fhda.h iuÕ Wm; ,nk ÿjd orejka wkd.f;a iriúhg md ;nk tl  ksh;hs'

flfia fj;;a miq.sh od isÿ jqKq nqo udrej Tfí ,.akhg n,mdkafka flfiao hkak j. úYañ; wkdjels lshk" úYaj lSß;s"  m%ùK fcHd;SI úYdro foaYudkH wdpd¾h uxcq, mSßia uy;d lshk úiska myod fohs'

tu ùäfhda my;ska n,kak'

nqo udrej fïI ,.akhg n,mdkafka flfiao@


@


nqo udrej jDIN ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej ñ:qk ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej lgl ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej isxy ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej lkHd ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej ;=,d ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej jDYaÑl ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej Okq ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej ulr ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej l=uN ,.akhg n,mdkafka flfiao@

nqo udrej ók ,.akhg n,mdkafka flfiao@
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.