සනෝජා බිබිලේ කාටත් හොරෙන් මුලින්ම සමලිංගික වෙලා


ifkdacd ììf,a ldg;a fydfrka uq,skau iu,sx.sl fj,d
tla hq.hl ckm%sh rx.k Ys,ams‚hla jQ ifkdacd ììf,a ;rul ksyeçhdjlska miq kej;;a iskud rx.khg md ;nd ;sfnkjd'

ta ik;a .=K;s,lf.a Ñ;%mghl pß;hla i|yd hs'

fï ksidu weh ms<sn| udOH wjOdkh h<s;a fhduqfj,dhs lsõfjd;a ksjerÈhs'

weh iu. miq.sh Èkl cd;sl mqj;am;la iïuqL idlÉPdjla meje;ajqjd'

Ñ;%mgj, ksrej;a ,sx.sl o¾Yk ms<sn|j;a tys § l;dnyg ,la jqKd'

tfukau miq.sh Èkj, wdkafoda,khlg ;=vq ÿka ksrej;a o¾Yk iys; ñhqisla ùäfhda ms<sn|j;a fuys § ifkdacd l;d lr ;snqKd'

tmuKla fkdj" ;uka úiska rÕmE iu,sx.sl pß; ms<sn|j;a ifkdacd isysm;a lsÍug wu;l lf<a keye'

,enqKq Ñ;%mg wdrdOkd m%;sla‍fIam l<;a ik;a .=K;s,l l;d l<du w¨‍;a Ñ;%mghg .shd¨‍ fkao@

ik;a whshf. jevlg fldfyduo nE lshkafk' thdf. *s,aï tlg ug pß;hla ;sfhkjd lsh,d oek.;a;yu f,dl= i;=gla oekqKd' fï udfi rE.; lsÍï werfUkjd' Ys%hka;" rùkaø" la,Sgia" ik;a bkak Ñ;%mg ñia lrkak fldfyduo'

ld,hla Ñ;%mgj,g l;d l<du nE lSfj wehs'

iuyr Ñ;%mgj,g l;d lrkj jqK;a tajd tÉpr jevla kE' wfkl ksrej;a pß; lrkafk;a kEfk' tfyu Ñ;%mg oeka yefokafk kE' ug lrkak ;sfhk tl iSka tl fyd|hs kï tal rÕmdkjd'

ta lshkafk oeka iskudjg;a fyd| ld,hla ,n,d'

iskudj ÈhqKq fjñka mj;skjd' yenehs oeka weú;a ;sfhk welaIka Ñ;%mg /,a," rcl;d /,a, jf.a jqfKd;a yß wmrdOhla isoaOfjkafk' Ñ;%mg fmda,sula ;sfhkjd' fï la‍fIa;%fha m%Yak f.dvla úiÈ,d kE' tod Ñ;%mg la‍fIa;%hg f.kdmq ks,ùr jd¾;dj wog j,x.= kE' fjkia fjk f,dafl tlal .sfh ke;akï wms bjrgu bjrhs'

wo iskudfj wNsfhda.d;aul pß; ksrEmKhla ke;s jqK;a wo tjka pß; ñhqisla ùäfhdaj, olskjd fkao@

tal je/Èhs' wms Ñ;%mghl hï l;djlg wkql+,j pß;hla úÈhg yeisfrkafk l;djg wkqj ksrej;a fjkjo keoao lshk tl f.dvkeÕs,d ;sfhkafka' ñhqisla ùäfhdaj, uq, b|kau ksrej;a fj,d iudchg je/È m%;srEm ,ndfokj kï uu jqK;a tal wkqu; lrkafk kE'

tfyu lSjg Tn ùKd tlal iqrhyk .sks.kS Ñ;%mgfh iu,sx.sl o¾Ykhl=;a rÕmEjd fkao'

Tõ' l¿ iqÿ Ñ;%mghla úÈhg yeÿKq iqrhyk .sks .kS Ñ;%mgfh ;snqK ta o¾Ykh rÕmdkfldg lsisu m%Yakhla fkd;snqK;a Ñ;%mgh ;sr.; fjoaÈ hï hï wh tl tl l;d lSjd'

iu,sx.sl cjksldj yskaod wfkla Ñ;%mg wOHla‍Ijre tjka pß;j,gu l;d l<do@

Tjqka ta foaj,a f;areï wrf.k jev lrmq fldgila' tfyu ke;sj tl jf.a Ñ;%mg lrmq fldgila fkfõ'

Th úÈhg wdkafoda,kd;aul pß; rÕmEj Tng iudcfhka n,mEï jqfKa keoao@

.eyekshla wvksrej;ska rÕmEjyu tal rÕmEula úÈhg Ndr.kak wh jf.au ta Èyd je/È fldaKhlska n,k wh;a tod ysáhd' jrla —ux., ;E.a.˜Ñ;%mgfha fjiÕkf.a pß;h rÕmEjg miafia iuyre ug úúO foa lSjd' ta uu uq,skau ta jf. pß;hlska rx.khg wdj yskaod fjkak we;s' miqj ux rx.k Ys,amskshla úÈhg Ndr .;a;yu ta foaj,a Tjqkag mqreÿ ksid mqÿu;a fkdjqKd fjkak we;s' k§Idf.a ism.ekSï o¾Ykhg;a f.dvla wh nkskjd' wfma rfÜ iqÿ pß; kE' tal ljqre;a f;areï .kafk;a kE'

tÉ'ã' fm%aur;ak iskudfõ§;a" O¾uisß nKavdrkdhl fõÈldfõ§;a iudc m%Yak l;d l<d' wo iudc m%Yak l;d fkdlrk ;ekg weú;a fkao@

talg;a fya;=j wo iudchu ;uhs'

m%ùKfhla iudc m%Yakhla l;d l<duhs kjlfhla ta m%Yafku ks¾udKhlska l;d lrk tlghs ,efnk ms<s.ekSu fjkia fjkafk wehs@

fïl álla ixlS¾Khs' ,sx.sl;ajh l;d lrkak ä.aß ´kE kE' iudcfha je/oao;a ´lu ;uhs' ´l wOHdmk l%ufha je/oaola'

ik;af. Ñ;%mghg miafi isÿjk rx.k lghq;= .ek lSfjd;a@

ldf,lg miafi uu fõÈld kdgH ks¾udKhlg iïnkaO fjkjd' ta iq.;a iurfldakaf. w¨‍;au fõÈld kdgHfha pß;hlghs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.