අද බක්මීගොල්ල ප්‍රදේශයේ සිදුවූ රිය අනතුරකින් වාහනේ හිරවුණ අය බේරාගත් මෙහෙයුම


wo nlaóf.d,a, m%foaYfha isÿjQ ßh wk;=rlska jdyfka ysrjqK wh fírd.;a fufyhqu nlaóf.d,a, m%foaYfha isÿjQ ßh wk;=rlska tla wfhla ureg( mia fofkl=g ;=jd,


බක්මීගොල්ල ප්‍රදේශයේ සිදුවූ රිය අනතුරකින් එක් අයෙක් මරුට: පස් දෙනෙකුට තුවාල #lka #News1st #Accident
Posted by Newsfirst.lk on Thursday, October 20, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.