හනිමූන් එකදා මනාලයා ඉදිරියේ මනාලියගේ රෙදි උනා දමන්න හදන පුදුමාකාර යාළුවා - වීඩියෝ


yksuQka tlod ukd,hd bÈßfha ukd,shf.a frÈ Wkd oukak yok mqÿudldr hd¿jd - ùäfhda
fjäka j,§ ux., fcdavqj yksuQka hkak l,ska hd¿fjda mq¨‍jka ;rï jo fokjd' fydagf,ag .shdu;a ta jo k;r fjkafka kE" ta;a fï lshkak hkafka wuq;= l;djla' isoaêh .ek úfoia udOH jd¾;d lr,d ;sfhk úÈhg Öfka ;uhs fï jefâ fj,d ;sfhkafka'

w¨‍; ne|mq fcdavqj yksuQka .syska lduf¾g fj,d bkakfldg hd¿fjda álla tkjd' ta fcdavqjg úys¿ lrkak' ta;a tl hd¿fjl=f.a úys¿jla ´kjg jvd jeäfj,d wka;sug Tyq k;r fjkafka ukd,shf.a we÷ï Wkdodkak;a .syska'

fï ksidu ta ùäfhdafõ bkak mqoa.,hdf.a yeisÍu .ek f.dvfokla wm%idoh m<lr,d ;snqKd' fï ;uhs ta ùäfhdaj''''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.