ලංකාවේ ප්‍රධාන ආගමෙන් පෝෂණය වූ කාමුක නිළිය යහපත්වී ලෝකයටම දුන් පණිවිඩය


,xldfõ m%Odk wd.fuka fmdaIKh jQ lduql ks<sh hym;aù f,dalhgu ÿka m‚úvh
ðúf;a mgka .;a; od b|ka wms fyd| jev jf.au krl jev;a lrkjd' krl jev wms ys;,d lrkafka keye lsõjg ðj;aùfï wr.,fha§ iuyrekag tal tfyu keye'

krl jev lr,d uqo,a yß yïn lr,d i;=áka bkak wh fï f,dafla ´kE ;rï bkakjd' yenehs ta yeu flkdu okakjd wm lrk fudk hï fyda je/oaolg fï Ôúf;aÈu wmg o~qjï úÈkak isÿ fjkjd lsh,d'

;dhs,ka;fha isák Nong Nat lshk lduql Ñ;%má ks<sh krl jev j,ska ,efnk m%;sm,j, h:d¾;h f;areï wrf.k ;sfhkjd' fï ksid weh j¾;udkfh§ lduql Ñ;%máj, rÕmdk tl kj;a;,d ;sfhkjd'

okakjo fï msgqmi ;sfhk m%Odk ldrKdj fudllao lsh,d''ta ;ud nqÿka jykafia foaYkd l< O¾uh' tfyu;a ke;skï fn!oaOd.u'

fï ks<shf.a jhi wjqreÿ 31la' wehf.a ieñhdf.a jhi wjqreÿ 70la'

2012È ;ud weh fn!oaOd.u je<|f.k ;sfhkafka' ta jf.au 2012È ;ud weh újdy fj,d ;sfhkafka;a'

wehf.a iajdñmqreIhd wehj újdy lrf.k ;sfhkafka hym;a lsÍfï wruq‚ka' lduql Ñ;%máj, rÕmEfuka wehg ,efnk uqo, fuka fo.=Khla fï mqoa.,hd wehg ,nd §,d ish,a, kj;a;kak lsh,d'

ta wkqj weh uq,ska ;ukaf.a mqreÿ ðú;hg ;s; ;enqj;a miqj fn!oaO O¾ufhka fmdaIKh jQ weh f;areï wrf.k ;sfhkjd ðj;a ùfï w¾:h l=ulao hkak'

b;ska weh f,daflgu m‚úvhla fokjd ðúf;a ksjerÈj .; lrkak wjYH kï fndoaO O¾uh wkq.ukh lsÍu jákjd lsh,d'

,xldfõ wfma m%Odk wd.u jk fn!oaOd.fuka fmdaIKh fj,d bkak fï ;re‚h wmg;a f,dl= wdo¾Yhla jkq we;s'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.