මියගිය පියා නැවතත් තම දියණියගේම කුසින් මෙලොව එළිය දුටු හැටි


ñh.sh mshd kej;;a ;u Èh‚hf.au l=iska fuf,dj t<sh ÿgq yeá
˜‍wïu okakjo uu uerefKa fï <s| <Õ§ lsh,d'˜‍

˜‍uu fõokdfjka ú,dm ÿkakd' ta;a lõrej;a wdfõ keye'˜‍
ñhhdfuka jir ;=klg miq ;udf.au Èh‚hf.a l=fiys bmÿKq msfhla ms<sn| mqj;la wmg jd¾;djqKd'

tu mqj; wm fj; È.yßkq ,enqfõ m¾fhaIK ks,Odß kS,a ch;= isßùr úiskah'

iuk,S wef.a fouõmshkag Wmka yevldr iy yqrenqyqá oeßhls'

wehf.a foudmshka j;afmdfydi;alñka by< uÜgul ;snqKq fmdfydi;a mjq,la úh'

orejka fkdue;sj isá iuk,Sf.a foudmshkag weh ,enqfKa újdyfhka jir y;lg miqh' ta ksid iuk,S foudmshkag ;u oEi fukaúh'

Wmam;a;sfha isg ÿgqjka okjk iskyjlska wef.a uqj ksrka;rj msÍ ;sì‚' iuk,Sf.a úfYaI;ajh jQfha b;d ksy~j ish,a, idjodkj wid f.k isàuh'
wehg jhi wjqreÿ kjh jkúg fydo wjfndaOfhka weh lghq;= lf<ah'

Èkla weh isák wjia:dfõ j;af;a fmd,a .ila lemSug mshd .ialmkafkl= /f.k meñ‚fhah' mshd iy uj iu. iuk,So .i lmk ia:dkhg .sfhah'
.ia lmkakd .i lemSug iqodkï fj;au iuk,S Wia yçka mshdg .i fkdlmkakhs lSfõh'

˜‍;d;a; ldf.ka wy,o fmd,a .ia lmkafka'  ;d;a; ysgjmqj fkdfjhs' ;d;a;g  ´k  ´k  úÈhg lmkak'wïfï ;d;a;g tmd lshkak'˜‍

Èh‚h úfkdaohg l;d lshk ksid fuu l;djo ta wdldrfha tlla hhs is;= mshd ˜‍lgjyf.k bkak ÿfõ fmd,a .i mer‚hs" fldhs fudfydf;a iq<.g lvdf.k jefÜo okafka keye'˜‍hkqfjka mejiqjd'

˜‍wïfï wïug fka j;a;  whs;s fmd,a.i lmkak fokak tmd' fydog fmd,a lvkak mq¿jkafka' fudlgo lmkafka' ;d;a;f.a jevj,g weÕs,s .ykak tmd ÿfõ' ta jqKdg uu fïl lmkak fokafka keye'˜‍

fmd,a.ia lmkakg meñ‚ ñksidg nek jÈkakg úh'

˜‍fï Thdf.a fkdfjhs fmd,a .ia"  wfma hkak hkak'˜‍

foudmshka mqÿu lrjñka iuk,S úOdk lf<ah'

fudloao fï <uhg fj,d ;shk msiaiqj lreKdlr, f.or hkjd' mshd álla iuk,sg ier f,i mejiqfõ Èh‚h tu ia:dkfhka bj;a lrkakgh'

˜‍;d;a; hkak uf.a fmd,a.ia uu lmkak fokafka keye˜‍

Èh‚hf.a fõ.j;a iy fldamdúIagj l< l;dj ksid foudmshka mqÿu úh'

fuu isÿùu ksid foudmshka uy;afia ìhg m;ajQfha  isg Èh‚h isÿl< l%shdj ;=<ska fkdfmfkk lreKq rdYshla ieÕj we;ehs hkak neyer l< fkdyels ksidh'
Èk lsysmhla hk ;=re iuk,S mdi,a f.dia meue‚ ú.i fmd,a.i lmd weoaoehs úmrï lf<ah'

uu .sys,a,d neÆfõ ;d;a; uu ke;sfj,dfõ fmd,a.i lm,o lsh,d f,i iuk,S úáka úg ish ujg mejiqjdh'

˜‍fudkjo ÿfõ fï lrk úldr fmd,a.ia lmkak ÿjf.ka wjir .kak ´ko @

˜‍wïfï fïj uf.a ;d;a;f.a fkdfjhs' tal ksid uf.ka wykafka ke;=j fmd,a .ia lmkak tmd' fldfyduo ÿjf. fjkafka'  ´hd ;ju fmdä <ufhlafka'
˜‍fmdä <ufhla fkdfjhs' fïj Tlafldau uf.a' uu fï j;af;a yeu;eku weúo,d ;shkjd' <so <Õ ;snqKq me‚jrl .yla ;d;a; lm,d úl=K,d oeïud' flÉpr krlo ta l< foa @

Thd okafka fldfyduo me‚jrl .y .ek @

wehs uu okafka ke;af;a wïfï'

fï ish,a,u ;=<ska meyeÈ,s jQfha iuk,Sg ksji fukau j;a; ms<sn|jo wjfndaOfhla ;sfnk njhs' tfy;a ta wjfndaOh ,enqfKa flfiao hkak wehf.a fouõmshkag m%Yakhla úh'

iuk,S úáka úg lshk l;d ksid j;a; iy Èh‚h w;r we;s ino;djhla mj;sk nj foudmshkag wjfndaO úh'

iuk,S l%ufhka mshdf.ka ÿria jkakg úh'  mshd iu. mdi,a hdug mjd wlue;a;la oelaùh' fï ms<snoj Èh‚hf.ka úuiq úg weh lSfõ ;d;a;g jeäh wïu fydohs hkqfjks'

fudlo ÿj ;d;a;g wdof¾ keoao @ hkqfjka uj úuik úg iuk,S lshkakg jQfha ˜‍;d;a; kmqrehs kmqre ñksiaiqkag uu wdofra keye˜‍ hkqfjks'

iuk,Sf.a úúO l%shdldrlï iuÕu weh ;=< hïlsis wdldrfha wmyeÈ<s fmr Njfha f;dr;=re ieÕj mj;sk nj foudmshkag wjfndaO úh'

tfy;a ta .ek Èh‚hf.ka úuiSug iqÿiq jhi fkdjk ksid ksy~j isákakg foudmshkag isÿúh'

iuk,S ksji iy j;a; ms<sno f;dr;=re fy<slsßu k;r fkdlf<ah'

fmdfydh Èkl mkai,g odkhla msßkeóug foudmshka iqodkï úh' mkai,g .sh miq wjg mÍlaIdldÍ f,i weúÈfuka isá iuk,S mkaif,a ì;a;sfha  we;s PdhdrEmhla fmkajñka tys isákafka jir úiailg fmr mkaif,a kdhl iajdókajykafia nj;a wmj;a jQfha wikSmfhka isg nj;a fy<slf<ah'

tu PdhdrEmh n,d úia;r mejisu iefnúkau úiauh okjkakla jQfha kdhl iajdñka jykafia iuk,S WmÈkakg fndfyda l,lg fmr wmj;a jq neú‚'

iuk,Sf.a l;dfjka  meyeÈ,s jQfha iuk,S fï .ïudkfhau fmr Njfha Wmam;a;shla ,nd we;s njh'

iuyr wjia:djkayS§ ksjfia úúO .iaj, kduhka iy tajd isgqjd we;af;a l=uk ld,fhao hkako iuk,S mejiSh' b;d mer‚ j;af;a .ia ms<snoj f;dr;=re fy<slsßfuka foudmshkag meyeÈ<s jQfha iuk,S fmr wd;aufha mjqf,a idudðlfhl= fyda {d;sjl= úh yels njh'

uj iu. isák wjia:djl iuk,S mshd ms<snoj úiauh okjk l;djla mejiSh'

wïfï wfma f.or f.dvla ld,hla jid ou, ;snqK fkao @ Èh‚hf.a l;dfjka  uj  mqÿuhg m;aúh'

ÿj okafka fldfyduo @

uu okakjdfka wïfï'biair uu fï f.or ysáfha'

ÿjf.a iShd ke;sjqKq ksid f.or jy,od,d ;snqfKa' ÿj fldfyduo fï foaj,a okafka @ uj m%Yak lf<ah'

iShd uereK ;ek uu fmkakkao @tkak hkak' ÿjf.a fï úia;r lsÍu mqÿu iy.;úh'

weh uj iuÕ j;a;g hkakg úh'  fudloao ÿfõ lshkafka iSh uereK ;ek Thd okafka fldfydo  @ uj úiaufhka n,disá w;r ujf.a w;ska w,a,d.;a iuk,S j;a; Èf.a mer‚ <s| wi,g .syska ish,a, fmkajd ;snqKd' 

 j;af;a tla fl,jrl msysá mer‚ <s| .rdjeà ;sì‚' c,h mej;sho <sf|a P,h fkdfmfkk wdldrhg mdiS jeù msÍ ;sì‚' wjg l=vd m÷re j,ska msÍ mej;s‚' 

<s| wi,g .sh iuk,S ujg <s| fmkajñka mejiQ fohska ish¨‍fokdu mqÿuhg m;aúh'

˜‍wïu okakjo  uu uerefKa fï <s| <Õ§ lsh,d'

fu;kska hkfldg m÷rl ysáh kfhla  uf.a ll=, lEjd' uu ú,dm .eyqjd' ta;a ldgj;a weyqfKa keye' ˜‍

tfia lshñka iuk,S ksji foig Èjhkakg úh'ujo  ìhm;aj Èh‚h miqmiska Èjhkakg úh'  

rd;%Sfha foudmshka iuk,S ms<sn|j l;dnyl ksh¿kq w;r wehg  fmr wd;aufha mshdf.a hï ino;djhla we;ehs ìhg m;aj ufkda ffjoHjrhl= fj;g fhduq flß‚'

tys§ iuk,S fudaykhg ,la lsÍfuka wk;=rej mejiqfõ fmr wd;auh .ek mqÿu iy.; foaj,a lsysmhls'

˜‍tod jeiai ojila' jeiaila jyskak <Õhs' uu blaukska f.org tkjd' ta fj,dfõ uu <s| <Õ fmd,a ;sì, uu weyskaod' ta tlalu if;la uf.a ll=, lEjd'uu oelald kfhla uf.a <Õ fmfka lrf.k bkakjd' Bg miafia uu oelald  ll=f,ka f,a tkjd'  uu fõokdfjka ú,dm ÿkakd' ta;a lõrej;a wdfõ keye'˜‍

fï f;dr;=re j,ska meyeÈ<s jQfha ish Èh‚h fmr wd;aufha§ ujf.a mshd njhs'

iuk,S úiska ish urKh isÿjQ wjia:dj o fuf,i meyeÈ<s lr ;snqKd'

˜‍uu fõokdfjka oeÕ¿j' uq¿ weÕu fjõ,kak .;a;d' tal mdrgu uu by<g weÈ, .shd'˜‍

Bg miafia uu by< wyfia mdù ù ysáhd' fufia weh jir ;=kla bm§ug uõ l=ila fidhñka isg  we;s w;r fï Njfha§ iuk,Sf.a uj mshd urKhg m;aùu ksid ksjfika jir ;=kl ld,hla neyerj isg we;s nj i|yka'

jir ;=klg miqj kej; ksjig meñK we;s w;r bkamiqjhs ish Èh‚hf.a l=fiys bmso ;sfnkafka'

tfiau Tyq ;=< fmr wd;aufha mj;s ;Kaydj ksid ÿjf.a l=i ms<sis| .kSug wjia:dj ,efnk f;la isg we;s nj;a iuk,Sf.a yeisÍfuka fmkqKd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.