රාජගිරියේ ගුවන් සේවිකාවට අතවර කළ කාමාතුරයා නිරුවතින්ම අල්ලගන්න කෙල්ල ගහපු අමුතු ගැටේ ‍


rdc.sßfha .=jka fiaúldjg w;jr l< ldud;=rhd ksrej;skau w,a,.kak fl,a, .ymq wuq;= .efÜ ‍
m%uqL fmf<a .=jka fiajd iud.ul fiajh lrk rEu;a .=jka fiaúldjl kjd;ekaf.k isá ksjfia§u ¥IKh l< nj mejfik fïika ndia flfkl= fmd,sia w;awvx.=jg m;aj ;snqfKa  ^27& fmf¾odhs'

rdc.sßh l,m¿jdj m%foaYfha noaog .;a ksjil ;ksju jdih l< fuu .=jka fiaúldj isoaêh jQ Èkfha rd;%S ish fiajd uqrh ksujd iud.ug wh;a jdykhlska ksjig meñŒfuka miq cx.u wdydr imhk fiajdjlg weu;=ï§ rd;%S wdydr fõ, weKjqï lr f.kajd f.k ;sfí' bka miq hy¿jka iu. ÿrl:k weu;=ï lsysmhlg iïnkaOj isá nj lshk weh wk;=rej wdydr ,ndf.k rEmjdyskS jevigyklao krUd rd;%S 12 g muK kskaog f.dia ;sfí'

bkamiq ksok ldurfha isáh§ tlajru ldurhg wd mqoa.,fhl= ksid weh ;e;sf.k ;sfí'‘lE .eyqfjd;a urkjd''WUj w,a,.kak ux ld,hla ;siafi n,ka ysáhd''‘ lshñka meñ‚ mqoa.,hd ldurfha fodr.=¿o oud wehj isrlrf.k we;' wehj ìhjeoa¥ Tyq miqj wehg iómù iam¾Y lrkakg mgkaf.k ;sfí' lsishï wk;=rla isÿfõh hk ìh we;sjQ ksid weh Tyqg wjk;j ;sfí'

tu fj,dfõ tu mqoa.,hd wehj ¥IKh lr ;sfnk w;r hkakg ys;la ke;sj fuka ldurfha weh iu. ksodf.k ;sfí' wk;=rej ;j;a wjia:d lsysmhl§u wehj ¥IKh lr we;' ;ud hkakg l,sfhka rka wdNrK yd uqo,ao wjYH nj tu mqoa.,hd okajd we;s w;r fï wjia:dfõ ia:dfkdÑ; m%{dfjka Wmdhla fh¥ .=jka fiaúldj Tyqg lshd we;af;a'

 ‘n,kak Thd uf.a weÕ Tlafldu ls,sá lr,d''fydao.kak;a  ´k''ug jeisls,s hkak  ´klul=;a ;shkjd'' fmdÙvla ux .syska tkako’ f,isks'

thg tu mqoa.,hd bv§ ;sfnk w;r weh Tyqf.ka ñ§ bj;aj hoa§ wef.a cx.u ÿrl:kh we÷ï iu. ojgdf.k hkakg WmdhYS,S ù ;sfí'

miqj jeisls,shg .sh weh ÿrl:kfhka 119 yÈis wxlh wu;d we;af;a ryiskah'

‘fïya''uf.a f.or fydfrla weú;a bkakjd' oekau wdfjd;a w,a,.kak mq¿jka‘ hhs fï .ek je,slv fmd,sish fj; weh ÿka m‚úvh wkqj jyd l%shd;auljQ rd;%S fmd,sia cx.u jeg<Sï tallh ñks;a;= lsysmhla we;=<; tu ksjig meñK ¥Il mqoa.,hd w,a,df.k ;sfí'

fmd,sish ksji jg<d we;s neõ Tyq oekf.k we;af;a ksrej;ska ldurfha isáh§h' miqj Tyq ksjfia fodßka msgù jydu miqmi ;dmamfhka mkskakg fjr oerE kuq;a th Wi jeä ksid Tyqg m<dhdu f,fyisù ke;' Tyqj fmd,sia ks,OdÍkaf.a .%yKhg ta ksid myiqfjka k;=úh'

ksrej;ska isá Tyqg we÷ula wkaojd fmd,sish úia;rh úuiSfï§ lshd we;af;a ;ud l¿;r fudfrka;=vqj m%foaYfha mÈxÑ 34 yeúßÈ foore msfhl= nj;a hqo yuqodfõ finf<l= f,i ld,hla fiajh lr miqj bj;aù úsúO l=,S jev lrñka Ôj;ajk nj;ah'

fuu wmrdOhg u. mEÿfka .=jka fiaúldjf.a ksjig w,a,mq jefÜ wÆ;ska yok ksjfia fïika ndia flfkl= f,i fï Èkj, /lshdj lrñka isá ksid nj;a Tyq mjid we;'

ksji idok w;rjdrfha fï rEu;a ;re‚h ksjig hk tk yeá ;ud lf,l mgka ksÍlaIKh l< nj mejiQ Tyq " weh ;ksj isák nj ielyer oek.;a od isg wehf.a ksjig f.dia myi ú£fï fkd;s;a wdYdfjka l,af.jQ nj okajd we;'

rd;%S ld,fha weh ksjig tk fõ,djka ld,igyko ;ud oekf.k isá nj;a isoaêh jQ Èkfha l,a we;sj l< ie,iqu wkqj weh ksjig rd;%S meñK msáka lEu f.kakd .kakd nj oek isá njo fy<s lr we;'

tu wjia:dfõ weh fodr újD; lr lEu ksji we;=<g /f.k hk wjia:dj n,d ;dmamfhka mek ieÕù j;af;a n,d isá ;ud ksjig we;=¿jQ nj;a miqj ksjfia uq,a,l meh y;rlg wdikak ld,hla fydfrka ie.ù weh ksok ldurhg hk wjia:dj tk;=re n,d isg w;jrh isÿ l< nj;a okajd we;'

kuq;a ‘fgdhs,Ü hkak  ´kE‘ lshQ wef.a .eghg ;ud yiqfõ hhs fmd,sish tk;=re oekfkdisá njo tu mqoa.,hd mjid we;'

je,slv fmd,sia w;awvx.=jg m;ajQ ielldr mqoa.,hd wo ^29& wêlrKhg bÈßm;a lrkakg kshñ;h'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.