මුස්ලිම් විවාහ නීතිය රටට ඔබින නැතිලු..! ළඟදීම වෙනස් වෙන ලකුණු...


uqia,sï újdy kS;sh rgg Tìk ke;s¨‍''æ <Õ§u fjkia fjk ,l=Kq'''
miq.sh i;sfha mej;s leìkÜ wud;H yuqfõ§ uqia,sï újdy kS;sh iïnkaOfhka l;d nyg ,laj ;sfnkjd' ta uqia,sï újdy yd Èlalido mk; ixfYdaOkh lsÍu ms<sn| fhdackdjla leìfkÜgqjg bÈßm;a lsr;sîu fya;=fjks'

wêlrK wud;H úfÊodi rdcmlaI úiska fuys§ fmkajdÿkafka uqia,sï kS;sh hgf;a újdy úhhq;= wju jhi iy tu kS;sh hgf;a wdjrKh jk we;eï ldrKd cd;Hka;r m%‍{ma;Ska j,g tlÕ fkdjk njh'

tlai;a cd;Skaf.a <ud m%‍{ma;sh wkqj wjqreÿ 18g wvq iEu wfhlau <uhl= neúka újdyùug jhi wjqreÿ 18 iïmQ¾K úhhq;= jkjd' Y%S ,xldj fuu m%‍{ma;shg tlÕù we;s neúka wjqreÿ 18g wvq wfhl=g újdy ùug wjir keye'

kuq;a furgo ms<s.kakd uqia,sï kS;sh wkqj furg fjfik uqia,sï cd;slhskag foudmsh fyda Ndrlrejkaf.a leue;a; we;sj wjqreÿ 12g jeä <uqkag újdy ùfï wjia:dj ysñjkjd' ta muKla fkdj Bg jvd wvq jhiska jqjo uqia,sï kS;sh wkqj újdy úh yelsh' ta ld;s Widúh Tiafia ,ndf.k wjirhla u;h'

fï iïnkaOfhka lñgqjla m;alsÍug tys§ fhdackd flreKd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.