සමාජ මාධ්‍ය තුල පැතිර යන පුවතකට ශ‍්‍රී පාදස්ථානාධිපති හිමියන්ගෙන් පිළිතුරු


iudc udOH ;=, me;sr hk mqj;lg Y‍%S mdoia:dkdêm;s ysñhkaf.ka ms<s;=re
Y%S mdo mqoìfua lsisÿ ixpdrl fydag,hla fyda ixpdrl ksfla;khla bÈ fkdjk nj Y%S mdoia:dkdêm;s w;s mqcH fnx.uqfja OïuÈkak kdysñhka mjikjd' 

Y%S mdo jkaokd jdrh weröu iïnkaOfhka k,a,;kaksfha§ rdcH ks,OdÍka yd fm!oa.,sl wxY ks,OdÍka oekqj;a lsÍu i|yd wo mej;s idlÉPdjl§hs Wkajykafia fuanj lshdisáfha' 

fuys§ kdysñhka m%ldY lf,a Y%S mdoia:dkhg my< m%foaYfha fm!oa.,sl iud.ulg wh;a bvul j.lsj hq;= wdh;kj,ska wkque;sh ,ndf.k ixpdrl ksfla;khla bÈ flfrk njg wod< ks,OdÍka ;uka jykafia oekqj;a lr we;s njhs' 

Bg úreoaO ùug ;ukag fkdyels nj o Y%S mdoia:dkdêm;s ysñhka wjOdrKh l,d' 

tys§ udOH fj; woyia oelajq wU.uqj m%dfoaYSh f,alïjrhd i|yka lf,a udjqiaidlef,a c,dYhg by<ska jq Èh we,a,lg wdikak fm!oa.,sl bvul ixpdrl ksfla;khla bÈ lsÍug wjir ,ndf.k we;s njhs' 

fua w;r 2016-2017 Y%S mdo jkaokd jdrh W÷jma fmdfyda Èkfhka wdrïN flfrkjd' 

me,auvq,a, .,afmd;a;dj, rcuyd úydria:dkfha ;ekam;a lr we;s iuka foaj m%;sudj iy mqcd NdKav r;akmqr n,dnoao, ud¾.h Tiafia;a $ r;akmqr wúiaidfja,a, yegka ud¾.h Tiafia iy me,auvq,a, n,xf.dv n.jka;,dj ud¾.h Tiafia;a Y%S mdo u¨‍j olajd jevu lsÍug kshñ;hs' 

fujr Y%S mdo jkaokd jdrfha§ fmd,s;ska Ndú;h iïmq¾Kfhka ;ykï lsÍug o wo mej;s idlÉPdfja§ tl.;djlg meñK ;sfnkjd' 

tfukau k,a,;kaksfha isg Y%S mdo ud¾.fha ixhqla; ;eá wf,úh iïmq¾Kfhka ;ykï lr we;s w;r jkaokdlrejka meñfKk ud¾.j, msysá c,dYj, Èh kEu o iïmq¾Kfhka ;ykï lsÍughs ;SrKh ù we;af;a'

PdhdrEm - yegka rxð;a rdcmlaI
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.