මව, පියා මැරූ පලියගන්න මට්ටක්කුලියෙදි එළිපිට මරාගන්න ලේ පිපාසිත පාතාලය පිටුපස සැඟවුණු ඔබ නොදත් කතාව


uj" mshd uerE m,sh.kak uÜglal=,sfhÈ t<smsg urd.kak f,a msmdis; md;d,h msgqmi ieÕjqKq Tn fkdo;a l;dj
Bfha ^23& ijia ld,fha md;d, lKavdhï foll idudðlhska w;r uÜglal=,sh m%foaYfha§ isÿjQ fjä ;eîug fya;=j óg jir .Kkdjlg fmr isÿjQ ñkSuereula njg f;dr;=re jd¾;d fjkjd' fuu isoaêhg iïnkaO m%Odk iellre jk l=vq frdIdkaf.a mshd óg jir lsysmhlg fmr" urd oud ;sfnkjd' Tyq l=vq iqñhd hk kñka yÿkajd we;s njg wdrxÑ fõ'

tf,i mshdj >d;kh lr we;af;a wdñ iïm;af.a f.da,hl= nj mejfik" uÜglal=,sfha .egqñka ñh.sh kqjka ixÔj fyj;a pQá Wlal=x úiska njhs f;dr;=re wkdjrKh lrf.k we;af;a'

tu isoaêfha§ mshd fírd.ekSug .sh frdIdkao nrm;, ;=jd, ,nd frday,a.;j m%;sldr ,nd ;sfnkjd'

tl< fld<U l=vq cdjdrfï uyd flreïldrhka njg m;aj isá íÆuekav,a ixL;a fougf.dv pñkao;a w;r ygf.k ;sfnk l=vq hqoaOfhka fld<U k.rh f,a ú,la‌ njg ;snq‚'

uyjqka w;r we;s ffjrhg jkaÈ f.ùug isÿù we;af;a fmdä Wkagh' ixLf.a;a pñkaof.a;a l,a,sj, idudðlhka tld fokakd Ôú; wysñ lr .;af;a ta ffjrfha m%;sM,hka ksidh'

tl, .%Ekaâmdia‌ uyj;af;a ;reKhka fofokl= fjä;nd >d;kh lr ;j;a ;reKhka fofokl=g nrm;< ;=jd, lsÍfï isoaêfha WKiqu myj heug;a u;af;ka fudaor iñÜ‌mqrh .sks .;af;ah'

ta fudaor iñÜ‌mqrfha mÈxÑj isá l=vq iqñhd iy pQá Wla‌l=x kue;a;df.a uj idyisl wkaoñka >d;kh lsÍu;a iu.h'

l=vq iqñhd mÈxÑj isáfha fudaor iñÜ‌mqrfhah' fougf.dv pñkaof.a ióm;uhl= jQ fudyq fyfrdhska jHdmdrhg w; .ikafka óg jir .Kklg Wv§h' l=vq iqñhdf.a mq;%hd frdIdkah' frdIdka o iñÜ‌mqrfha pKa‌äfhls' fougf.dv pñkaof.a ióm;u weiqr fï yd,amdrejka pKa‌äka njg m;aùug fya;=ù ;snqfKah'

pQá Wla‌l=x íÆuekav,a ixL kue;s uyd mßudK fyfrdhska cdjdrïlref.a ióm;uhl= f,i m%isoaOh'

pQá Wla‌l=x o ish Ôjfkdamdh f,i lf<a fyfrdhska cdjdruh' pQá Wla‌l=xf.a uj l=udßh' fmd,sish mjikafka óg l,lg Wv§ l=udßo fyfrdhska cdjdrfï fhÿKq njhs' weh l=vq l=udß f,i iñÜ‌mqrfha m%isoaOj isáhdh'

l=vq iqñhd fukau pQá Wla‌l=x o fudaor iñÜ‌mqrfha isákafka tlgh' Tjqka tlsfkld ks;r fofõf,a yuqjkafkah' l:d ny lrkafkah'

msg;ska ys;j;alï fmkajqjo Tjqyq háis;ska ffjrla‌ldrhka jQy' tlsfkld flfrys miq jqfKa uy;a ielhlskah' pQá Wla‌l=x ks;ru fï .ek is;=fõh'

˜‍fougf.dv pñkaog wms .ek yeu f;dr;=rla‌ u fokafk l=vq iqñhd' wfma jevj,g uQ uy ms<s,hla‌˜‍ pQá Wla‌l=x l=vq iqñhdf.a l%shd l,dmh .ek ish i.hka iu. ks;ru l;d lf<ah'

˜‍wms fldfy .sh;a fudkj l<;a tal fougf.dv pñkaohf. lkg hkjd' wms .ek yeu f;dr;=rla‌u fokafk l=vq iqñhd' ta ksid WU,d uQ .ek wjOdkfhka bkak ´fka'˜‍

pQá Wla‌l=xf.a wk;=re weÕùï Tyqf.a i.hka o f;areï .;ay'

l=vq iqñhd;a pQá Wla‌l=kq;a yuqfjk yeuúglu l;d ny lf<a tlsfkld flfrys ielfhkah' ffjrfhkah'

.%Ekaâmdia‌ uyj;af;a fjä ;eîfï isoaêfhka miq fï ;;a;ajh ;j ;j;a nrm;< jkakg mgka .;af;ah'

.%Ekaâmdia‌ uyj;af;a§ íÆuekav,a ixLf.a f.da, nd,hka úiska fougf.dv pñkaof.a f.da,hka fofokl= fjä ;nd >d;kh lf<a óg i;s lSmhlg Wv§h'

fï isÿùfuka fld<U fyfrdhska rdcOdkshu le<UqfKah' fougf.dv pñkaof.a f.da, nd,hka muKla‌ fkdj íÆuekav,a ixLf.a i.hka o miq jQfha oeä úla‍Isma; njlskah'

.%Ekaâmdia‌ uyj;af;a isÿl< oaú;aj >d;khg fougf.dv pñkaof.ka ms<s;=rla‌ ,efnk nj ixLf.a i.hka fydodldrju oek isáhy'

˜‍uyj;af;a u¾v¾ tlg iqñhd wmsj udÜ‌gq lrkak n,hs' fï fjk fldg;a W! wms .ek pñkaohg úia‌;r lsh,d we;s'˜‍ pQá Wla‌l=x ielmy< lf<ah' Tyq ks;ru is;=fõ iqñhd ;uka .ek fougf.dv pñkaog fla,dï lshk njh' fldhs fudfyd;l fyda pñkaof.a i.hka ;uka >d;kh lrkq we;ehs pQá Wla‌l=x is;=fõh'

pQá Wla‌l=xf.a {;s fidfydhqrl= jQ lkS rxð fkdfyd;a Wla‌l=x iñÜ‌mqrfhau mÈxÑlrefjls' mfrúhka we;s lsÍu Tyqf.a tlu úfkdaodxYh jqfKah'

mfrúhka iïnkaOfhka we;sjQ m%Yakhla‌ u; Wla‌l=x l=vq iqñhdf.a mq;%hd jQ frdfïIa iu. meg¨‍fKah' iñÜ‌mqrfha pKa‌ähl= f,i isá frdfïIa Wla‌l=xg ;¾ckh lf<ah' fï wdrjq, pQá Wla‌l=xf.a o lk jeflkakg jeä ojila‌ .; jqfKa ke;'

l=vq iqñhf. mq;d uy f,dl= pKa‌äfhla‌ fkdfjhs' fudkjd yß m%Yakhla‌ Wfkd;a WU W!g mdvula‌ W.kajmka' b;sß yßh uu n,d .kakï' pQá Wla‌l=x ;u {;s fidfydhqrdg lSfõ Tyqj ffO¾hu;a lrñkah' fï isÿùï ish,a, l=vq iqñhd flfrys ;snQ ffjrh fo.=K f;.=K lrkakg fya;= jqfKah'

˜‍l=vq iqñhd Ôj;afj,d ysáfhd;a pñkaoh wms fiaru ke;s lr,d odkjd' ta ksid W!j whska lrkak ´fka'˜‍

l=vq iqñhd lr<sfhka bj;alr ouk wdldrh .ek pQá Wla‌l=x we;=¿ i.hka idlÉPd lrkakg jQy'

uyj;af;a fjä ldmq Wka fokakf. u< f.j,aj, jevg l=vq iqñhhs Wf.a mq;hs iEfykak Woõ lr,d ;sfhkjd' Wkafokakdf.a odfkg ud¿ lsf,da mkyla‌ wrka §,d ;sfhkafka l=vq iqñhf. mq;d'''''''

pQá Wla‌l=xf.a i.hka tld fokakd l=vq iqñhd iy Tyqf.a mq;%hd l< lS oE lshkakg jQy'

l=vq iqñhdg urK jfrka;= ksl=;a jkafka bkamiqjh' fï .ek pQá Wla‌l=x íÆuekav,a ixLg o lSfõh' wdrla‍Idj i|yd íÆuekav,a ixL ta Èkj, úfoaY.;j isáhy'

l=vq iqñhd bjrhla‌ lr,d ouk f,i ixLf.kao Wmfoia‌ ,enqfKah' iñÜ‌mqr rdj;af;a msysá tla‌;rd ,e.=ïy,l pQá Wla‌l=x we;=¿ i.hka ish wdrla‍Is; ksjia‌kh f,i mdúÉÑ lf<dah'

Èk lSmhla‌ ;sia‌fia fï wdrla‍Is; ksjia‌khg tl;= jQ pQá Wla‌l=x we;=¿ i.hfhda l=vq iqñhd mrf,dj hjk wdldrh ms<sn|j idlÉPd lrkakg jQy'

iñÜ‌mqrh;a rdj;a;;a w;r jQ w÷re ud¾.h l=vq iqñhd ish fyfrdhska cdjdru i|yd fhdod .kafka ld,hl isgh' pQá Wla‌l=x fukau iñÜ‌mqrfha fndfyda l=vq cdjdrïlrefjda fï ud¾.h ish kS;súfrdaë cdjdrï i|yd rd;%s ld,fha§ Ndú;d l<y'

˜‍wms iqñhg u.g tkak lsh,d .y,d oduq' yenehs uQj fldfydu yß ;kshu f.kak .kak ´fk' iqñhd àï tlla‌ wrf.k wdfjd;a jefâ ÿrÈ. hkak mq¿jka'

pQá Wla‌l=x ish i.hkag lSfõh' l=vq iqñhd úkdY lr oeófï fufyhqu i|yd pQá Wla‌l=x iu. ksYdka;" bkaÈl" Wla‌l=x iy iïm;a o tla‌j isáhy'

l=vq iqñhd >d;kh lrk Èkh t<eUqfKah' pQá Wla‌l=x ish f.da, nd,hka fhdojd iqñhdf.a yeisÍu l,skau ksÍla‍IKh lf<ah'

˜‍l=vq iqñhhs Wf.a mq;hs ;j;a ;=ka y;r fokl=hs f.or Wv ;Ü‌gqfj fndkjd' meh .dkla‌ ;sia‌fia Wka t;ek fiÜ‌fj,d bkafka'˜‍

T;a;=ldrfhda pQá Wla‌l=x fj; f;dr;=re ,nd ÿkay' frdIdka ;u mshd iu. tlg u;ameka mdkh lrkafka jir .Kkl isgh' th Tjqkag idudkH fohla‌ njg m;aj ;snqfKah'

˜‍l=vq iqñhdj wms rdj;a;g f.kak.uq' fïl bjrhla‌ lr,d odklka ug kskao hkafk kEfk'˜‍

pQá Wla‌l=x ish i.hl= jQ ksYdka; iu. h;=remeÈhl keÕS iñÜ‌mqrfha msysá l=vq iqñhdf.a ksji wi,g wdy' ksji bÈßmsg fld,a,ka lSmfofkla‌ /£ isáhy'

iqñhd bkakjo@ pQá Wla‌l=x fld,a,kaf.ka úuiqfõh'

˜‍whshd Wv fiÜ‌fj,d bkafka' wehs yÈia‌ishla‌o@˜‍

ksji wi, isá ;reKfhda pQá Wla‌l=xf.ka úuiQy' ˜‍iqñhg lshmx rdj;a;g weú;a yïnfjkak lsh,d' fmdä ìia‌kia‌ jevla‌ ;sfhkjd' W!;a tla‌l l;d lr.kak'

pQá Wla‌l=x lSfõh' ;reKfhda ysi jkd m‚jqvh Ndr.;ay' pQá Wla‌l=x ish i.hd o iu. rdj;a;g b.s, .sfha B<Õg t<efUk uyd mdml¾uh l%shd;aul lsÍug wjYH lghq;= iïmdokh lsÍugh' meh lSmhla‌ f.ù .sfhah' tfy;a l=vq iqñhd rdj;a;g wdfõ ke;'

˜‍uQg m‚jqv weßh;a f.kak .ykak neyefka' Wla‌l=x WU ksYdka;h;a tla‌l .syska wdmyq wrEg l;d lr,d jfrka' uu fu;ek n,df.k bkakj lshmx'''''''˜‍

pQá Wla‌l=xf.a ksfhda. u; ksYdka; iy Wla‌l=x kej;;a l=vq iqñhdf.a ksjig .shy'

˜‍pQá Wla‌l=x whshd n,df.k bkakjd' f,dl= ìia‌kia‌ tlla‌ fiÜ‌fj,d jf.' oekauu tkak lsõjd'˜‍

ksYdka;;a Wla‌l=kq;a l=vq iqñhd uqK.eiS lSy' ta jkúg wkaOldrh uq¿ iñÜ‌mqrhu .s,f.k ;snqfKah' l=vq iqñhd fukau frdfïIa o moug fjßù isáhy'

fï yÈisfha Wla‌l=xg udj yïn fjkak ;sfhk Wjukdj fudlla‌o@

l=vq iqñhd ish i.hkag iuq§ ke.S isáfha rdj;a;g heugh'

;d;a;d ;kshu hkak tmd uu;a tkjd' wms .syska n,uq fudlla‌o uqkaf.a ìia‌kia‌ tl lsh,d" frdIdkao ;u mshd iu. rdj;a;g heug ieriqfkah' ;%sfrdao r:hl ke..;a l=vq iqó iy mq;%hd rdj;a;g hkakg msg;a jqfKah' ;%sfrdao r:h meojQfha c.;ah' Tyqo l=vq iqñhdf.a lsÜ‌gqjka;hl= úh' iñÜ‌mqrh;a rdj;a;;a w;r jQ ud¾.h md¨‍jg f.diska ;snqfKah' ùÓ myka j,ska ksl=;a jQ ukaodf,dalh w÷r mylsÍug iu;a fkdùh'

pQá Wla‌l=x ud¾.h wi, /£ isákq l=vq iqñhd ÿr isgu ÿgqfõh'

;%sfrdao r:fhka nei.;a iqñhd pQá Wla‌l=x wi,g .uka lf<a lsisÿ ielhlska ìhlska f;drjh'

˜‍WU wms .ek fla,ï lshkjd' pñkaohg ú;rla‌ fkdfjhs tia‌' à' t*a' tfla jqkag;a wms .ek T;a;= fokjd' fï yeu fohla‌u wms fydhd.;a;d hflda nd, jev lrkak tmd'

pQá Wla‌l=x f.darkdvq lrkakg mgka .;af;ah' ysáyeáfhau lvdf.k md;ajQ fyKh l=ula‌oehs is;d .ekSug fkdyelsj l=vq iqñhd wkaoukao jqfKah'

˜‍WUf. fudf,a krla‌ fj,do" uu ldgj;a fla,ï lshkak .sfha keye'

l=vq iqñhdo lE.eiqfõh' jpk yqjudrej WKiqï jkakg jeä fõ,djla‌ .; jqfKa ke;' pQá Wla‌l=x iÕjdf.k isá ;shqKq wdhqOh w÷f¾u bj;g .;af;ah' .; jqfKa ksfïIhls' pQá Wla‌l=x l=vq iqñhdf.a isrer úksúo hk f,i lvq myrla‌ t,a, lf<ah' ta jk úg wi, iQodkñka isá pQá Wla‌l=xf.a iÕhkao l%shd;aul jQy' Tjqka o ;shqKq wdhqOj,ska l=vq iqñhdg myr fokakg jQy' iqñhdf.a ú,dm y~ uq¿ iñÜ‌mqrhu fojk;a lf<ah'

wfka uf.a ;d;a;dj urkak tmd''' wmsg lror lrkak tmd'''

frdIdka ;u mshd fírd .ekSug W;aidy .;af;ah' tfy;a idyislhkaf.ka .e,ùula‌ ,enqfKa ke;'

mrúhka iïnkaOfhka jQ wdrjq, u; frdIdka iu. ffjrfhka isá Wla‌l=x l%shd;aul jqfKah' iqñhdg myr§u mfil ;enQ Wla‌l=x frdIdka fj; mek Tyqg lvq myr lSmhla‌ t,a, lf<ah'

;sßikqkaf.ka lsisu .e,ùula‌ fkdue;s nj oek.;a frdIdka ure úl,a,fhka fuka w÷re ud¾.h Tia‌fia ;u ksji foig Èj hkakg jQfha Ôú;h fírd .ekSugh'

l=vq iqñhd lmd fldgd >d;kh l< pQá Wla‌l=x we;=¿ i.hka ;%sfrdao r:hl ke.S m,d .shy'

pQá Wla‌l=j wfma ;d;a;dj uerejd' Wka wmsj úkdY l<d'

frdIdka ksji wi,g Èjf.dia‌ ú,dm ;nñka ìu weo jegqfKah' ta jk úg iñÜ‌mqrfha fï wmrdOh ms<sn|j fudaor fmd,sish fj;o f;dr;=re ,eî ;snqfKah'

fudaor fmd,sisfha wmrdO wxYfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il moau,d,a we;=¿ ks,OdÍka /.;a Ôma r:h iñÜ‌mqrh n,d b.s¨‍fKah'

fmd,sish iñÜ‌mqrhg toa§ l=vq iqñhd f,a ú,la‌ ueo isysiqkaj jeà isáfhah' Tyq jydu fld<U cd;sl frdayf,a yÈis wk;=re wxYh fj; hEùug lghq;= l< moau,d,a uy;d wmrdOh ms<sn| uQ,sl úu¾Yk lghq;= wdrïN lf<ah'

pQá Wla‌l=x Wf.a f.da,fhd;a tla‌l tl;= fj,d fï wmrdOh flrefj' Wkag jeys ke;s fyK .ykjd fï wysxil ukqia‌ihj ke;s l<dg'

l=vq iqñhdf.a mjqf,a idudðlhka pQá Wla‌l=xg foia‌ fofjd,a ;nkakg jQy' frday,a.; l< l=vq iqñhd ñh.sfhah' nrm;< ;=jd, ,nd isá frdfïIa Y,Hl¾uhlg Ndck lf<ah'

fï wmrdOh iñÜ‌mqrfhau fof.d,a,la‌ w;f¾ fjÉp fohla‌' ta ksid fï ñksia‌iq w;f¾ .egqula‌ we;s fjkak mq¿jka'

fmd,sia‌ mÍla‍Il moau,d,a uy;d m%foaYhg úfYaI wdrla‍Idjla‌ ,nd §ug lghq;= lf<a lsishï wk;=rl fmr ksñ;s ÿgq ksidh' l=vq iqñhd >d;kh lr meh lSmhla‌ .; ù ;snqKo iñÜ‌mqrfha le<öul ,l=Kla‌ ;snqfKa ke;'

uQ,sl mÍla‍IK lghq;= ksud l< fmd,sia‌ mÍla‍Il moau,d,a we;=¿ ks,OdÍka wdmiq fudaor fmd,sish n,d msg;a jQy'

iñÜ‌mqrfha ;j;a uyd wmrdOhla‌ i|yd ie,iqï ilia‌fjñka ;sfnk nj lsisjl=;a oek isáfha ke;' l=vq iqñhd >d;kh lr Tyqf.a mq;%hdg nrm;< ;=jd, isÿlsÍu fougf.dv pñkao fj; msg msgu t,a, jQ uer myrla‌ njg m;aj ;snqfKah'

l=vq iqñhdg ióm lSmfokl= úiska ;j;a wmrdOhla‌ i|yd ,ys ,ysfhau iQodkï jqfKah'

t<sfjkak bia‌ir jefâ lrkak ´fk' ixLhd r;a fjkafk fïl wdrxÑ jqKdu'

ixúOdkd;aul l,a,sfha idudðlhka fofokl= h;=remeÈhl ke.=fKah' tll= w; ñ,s óg¾ kjh j¾.fha msia‌f;da,hls' mjkg n÷ fõ.fhka b.s, .sh h;=remeÈh k;r flrefKa pQá Wla‌l=xf.a ksji wi,h' h;=remeÈfhka nei .sh tll= ksjfia m%Odk fodrg ;Ü‌gq lf<ah'

fï ksjfia isáfha pQá Wla‌l=xf.a ìß|" uj iy kekao‚h mu‚' l=vq iqñhd >d;kh l< mqj; ksjfia isá pQá Wla‌l=xf.a ujo oek isáhdh'

ta jk úg w¨‍hu ;=k miqù ;sì‚' fo.sähdfjka kskaog f.dia‌ isá pQá Wla‌l=xf.a uj wjÈ jqfKa fodrg .ik y~ weiSfukah' ;u mq;%hd ksjig meñK we;ehs is;+ l=udß tljru fodr újD; l<dh'

tfy;a isÿjqfKa l=udß isyskhlskaj;a fkdme;+ fohls' h;=remeÈfha isá idyislhl= l=udß fj; ßfjda,ajrhla‌ t,a, l< th iefKlska l%shd;aul lf<ah'

uq¿ iñÜ‌mqrhu ta yçka foÿreï lEfõh' iñÜ‌mqrfha ksfjia‌j, ksodisá fndfyda fokl= ta fjä yçka wjÈ jQy'

l=vq iqñhd >d;khg m,shg m,sh.;a idyislhka w÷f¾u fkdfmkS .sfha uq¿ iñÜ‌mqrhu NS;shg m;a lrñkah'

idyislhka msßila‌ ;u uj fjä ;nd >d;kh l< mqj; pQá Wla‌l=x oek .;af;a >d;kh isÿù meh lSmhla‌ .;jQ miqjh' ta jk úg Tjqka isáfha je,a,ïmsáfha msysá pQá Wla‌l=xf.a {;shl=f.a ksjfiah'

pñkaohf.a f.da,fhda msia‌iq n,af,d jf.a wmsj fydhkjd we;s' Wka uf.a wïuj;a ur, od,d' tafla m,sh uu Wkaf.ka .kakjd' wms fï fj,dfj fld<ôka msgfj,d bkak tl fyd|hs'

pQá Wla‌l=x ;u f.da, nd,hka o iu. fld<ôka m,d heug ie,iqï lf<a fldhs fudfyd;l fyda fougf.dv pñkaof.a iyprhkaf.ka ;ukag m%ydrhla‌ t,a, jk nj fydodldrju oek isá ksidh'

˜‍Èkqïf.a ìß| isáfha ueojÉÑfha uy f.orh' m<uq orejd m%iQ; lsÍug weh ueojÉÑhg f.dia‌ isáhdh' pQá Wla‌l=x iu. Èkqï ueojÉÑhg m,d hkafka ;u Ôú; wdrla‍Id lr .ekSugh'

uqøs; iy úoahq;a udOH Tia‌fia fudaor isÿjQ ish¨‍ f;dr;=re oek .;a pQá Wla‌l=x we;=¿ iÕhka WKiqï ;;a;ajh myj hk;=re tys /£ isákakg ie,iqï lf<ah'

fld<U k.rfha md;d, ñksia‌ >d;k Èfkka Èku by< heu fmd,sishg uyd ysirohla‌ njg m;aj ;snqfKah'

nia‌kdysr m<d; Ndr ysgmq fcHIaG ksfhdacH fmd,sia‌m;s wkqr fiakdkdhl" fld<U ksfhdacH fmd,sia‌m;s .dñŒ u;=rg uy;ajrekaf.a mQ¾K wëla‍IKh hgf;a fuu >d;k k;r lsÍu iy >d;lhka w;awvx.=jg .ekSu i|yd úfYaI fufyhqula‌ ilia‌ l<y'

fudaor fmd,sish fj; meñ‚ ksfhdacH fmd,sia‌m;s .dñŒ u;=rg uy;d fmd,sia‌ ks,OdÍka /ia‌lr lshd isáfha fyd¢ka fyda krlska fuu oaú;aj >d;khkag iïnkaO iellrejka w;awvx.=jg .;hq;= njhs'

ta i|yd m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il frdydka ´¨‍.,f.a m%Odk;ajfhka hq;a ikakoaO fmd,sia‌ lKa‌vdhula‌o fhoùug ksfhdacH fmd,sia‌m;sjrhd lghq;= lf<ah'

>d;lhka w;awvx.=jg .ekSfï fufyhqï i|yd fld<U wmrdO fldÜ‌Gdifha wOHla‍I fmd,sia‌ wêldÍ frdIdka is,ajdf.a m%Odk;ajfhka hq;a ;j;a fmd,sia‌ lKa‌vdhula‌o tla‌j isáhy'

fmd,sish fyd¢ka fyda krlska ;ud w;awvx.=jg .kakg fufyhqï l%shd;aul l< njg f;dr;=re pQá Wla‌l=x we;=¿ i.hkaf.a lk jeflkakg t;rï ld,hla‌ .; ù ;snqfKa ke;' wms yex.s,d ysáfhd;a tla‌fld fmd,sisfhka lkak fjkjd' ke;akï fougf.dv pñkaohdf. Wkaf.ka lkak fjkjd' ta ksid fyd|u foa wms fmd,sishg Ndrfjk tl'

Woa.; ù we;s ;;a;ajh b;du nrm;< nj f;areï .;a pQá Wla‌l=x we;=¿ i.hka mia‌fokd kS;s{hl= ud¾.fhka fudaor fmd,sish fj; Ndr jkafka ;jÿrg;a Ôj;a ùug ;snQ wdYdj ksidh'

myqj Tjqka rlaIs; nkaOkd.dr .;flreKq w;r miqj ksoyia ù t<shg meñ‚fha uj uere m,sh flfia fyda l=vq frdIdkaf.ka .kak wáfhks'

tu m,s.ekSu Èfkka Èk j¾Okh jQjd ñfil wvqjQfhakï ke;' pQá Wlal=x yd l=vq frdIdka wi,ajeishka jQj;a Tjqka jeäh l;dnyg .sfha ke;' ta ysf;a weú,S we;s .skak ljod fyda t<shg ouk nj Tjqkaf.a ys;a oekf.k isá ksidfjks'

ta w;r Tjqka Bfha ^23& Èkfha yÈisfhau uqK.eisks' fya;=j jQfha t,af,a ;rÕhlah'
kqjka fyj;a pQá Wlal=x iy frdaIdka wE;ska ;u urKhg w;jkk isoaêhla jk nj fkdoek isáfhdah'

kqjka we;=¿ Tyqf.a iÕhska ;uka wd jdykhl wi,gù t,af,a ;r.h krUñka isg we;af;a wêl YíOfhka f¾äfhdajo l%shd;aul lrñkah' kqjka we;=¿ msßi tu wjia:dfõ ksrdhqOj isg we;s w;r" l=vq frdaIdka m%‍uqL msßi úiska ;u m%‍;sjd§kag ta wjia:dfõ fjä;nd ;sfí'

tf,iska l=vq frdIdka .;af;a pQá Wlal=x úiska ;u mshd uerE m,shhs' wjidkfha pQá Wlal=xg ;u uj fukau Tyqf.a Ôú;ho ke;sjqfKa ,Õskau isá {d;sfhl= we;=¿ Tyqf.a i.hska ;sfofkl=f.ao Ôú; ì,a,g .ksñks'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.