මට්ටක්කුලියේ වෙඩි වරුෂාවක් - හතර දෙනෙක් මරුට, තුනක් රෝහලේ


uÜglal=,sfha fjä jreIdjla - y;r fofkla ureg" ;=kla frdayf,a 
uÜglal=,sh iñÜmqr isÿjq  fjä;eîulska mqoa.,hska y;r fofkl= Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd' ;j;a fofofkl= fld<U cd;sl frday,g we;=,;a lr we;s njhs frday,a wdrxÑ ud¾. i|yka lf<a'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.