රෑ යන ගමන් ගැන බෝයි අවුලෙන් ඉන්නේ, යද්දි කොටට අඳිනවට අම්මත් කැමති නෑ


? hk .uka .ek fndahs wjqf,ka bkafka" hoaÈ fldgg w¢kjg wïu;a leu;s kE 
àkd Ifk,a lshkafka fï ojiaj, ke.S tk ksrEmsldjla" myq.sh ojil ñhqisla ùäfhdajla lr<shg wdj àkdf.a ird.S rx.khla tlal'

fï ksidu weh.ek jáka f.däka l;d yefokak .;a;d' ta .ek jf.au ;ukaf.a fmïj;d .ek weh lshmq l;djla ;uhs fï''''

zzuf.a jf.a fmkqu ;sfhk wh fï *s,aâ tfla yß wvqhs" ta ksid ug wjia:dj wdjd" uu w¢k we÷ï yefudau jf.a ,iaikhs lsh,d ;suhs ;sfhkafka" yenehs ? t,shg hoaÈ fldg we÷ï wÈkfldgkï wïud nkskjd" ta jf.au kï jYfhka lshkak neß jqK;a uu w¢k we÷ï fldms lrk wh bkakjd" ksrEmK lafIa;%fha jqK;a f.dv fofkla bkakjd" ta wh fldms lroaÈ uu uf.a ú,dis;d fjkia lrkjd" ug fmïjf;la bkakjd" yenehs thdf.a ku lshkak nE" tfyka fufyka yïnfj,d l;d lr,d ;uhs wms hd¿ jqfKa" we÷ï .ekkï thdf.ka m%Yakhla kE" yenehss uu ?g .uka hkjg thd leu;s kE" thd fydÜ iSka j, uu rÕmdkjg leu;s kE" <ÕÈ wdj iskaÿfõ rÕmdoaÈ kï thd uf.a fmïj;d fj,d ysáfha kE" talhs rÕmEfõ" bkaÈhdfjka wdrdOkdjla wdfjd;a fudlla jqk;a l;d folla kE uu rÕmdkak hkjd" k¿jd msgm; fudllao lsh,d ug lula kE" ,xldfõ wh udj leu;s ´ksu úÈhlg u;la lr.;a;g lula kEzz

àkd rx.kfhka odhljqKq .S;h my;ska'''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.