හනිමූන් ගිහින් මුහුදේ නාලා මනාළිය ගොඩ එද්දි මේක්අප් දියවී මඟුල අහවරයි


yksuQka .syska uqyqfoa kd,d ukd<sh f.dv toaÈ fïlawma Èhù uÕ=‍, wyjrhs
fjäka tlg l,ska yïnfjkak md¾la" *s,aïfyda,a .dfka hoaÈ .EKq <uhs ,iaikg fmakak ´ks ksid lrkafka fïlawma odf.k hk tl' t;a nekaog miafia Th fïlawma oeñ,a, yßhkafka kE' fudlo fokaku bkafka tlgfka'

b;ska fïlawma j,g /jfgk iuyr msßñ fï jf.a ldka;djka újdy lrf.k miafia miq;efjkjd' ta j‍f.a isoaêhla myq.sh ojil tlai;a wrdì tñ¾ rdcHfhka jd¾;d jqKd'

ukud,hg jhi 34hs' ukud,shg 24hs' fokakd újdyfj,d uOqiuh .;lrkak .syska îÉ tll kd,d' t;a f.dv tkfldg ysáfha wr ,iaik fïlawma oeïu ukud,sh fkfjhs'

j;=rg Tlafldu fyaÈ,d .syska wehf.a uqyqK wÿr.kak neß;rï fjkiafj,d' fïl oelmq ukud,hdg wehj tmd fjkak tÉpr fj,djla .sfha kE' wka;sug fokakd k;r jqfKa Èlalido fj,d'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.