ඉරාජ්ගෙන් තවත් “ගිනියම් රැයක්“ ළඟදීම – වීඩියෝව හැදෙන හැටි බලන්නකෝ(ඡායාරූප)


brdÊf.ka ;j;a —.skshï /hla— <Õ§u - ùäfhdaj yefok yeá n,kakflda^PdhdrEm&
brdÊ ùrr;ak lshkafka miq.sh Èkj, fndfyda fokd l;d lrmq mqoa.,fhlafka' ta fudlo — .skshï ?— ñhqisla ùäfhdaj ksid'

fldfydu yß Tkak brdÊ .ek ;j;a Èk lsysmhlska f.dvla fofkla l;d ny lrkak mgka .kS lsh,d fjí f.disma wmg ysf;kjd'

ta fudlo okakjdo brdÊf.a w¨‍;a ñhqisla ùäfhdaj fï Èkj, yefoñka ;sfhkafka' ta ñhqisla ùäfhdaj;a <Õ§u t<shg tk ksid fï .ek fndfyda fokd l;d ny lrhs'

thdf.a w¨‍;a ñhqisla ùäfhdaj .ek brdÊ   bÕs m< lr ;sfnkjd' fldfydu yß Tkak fï ñhqisla ùäfhdaj yefok yeá my;ska n,kakflda'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.