ජයටම මගුල් කාපු මධුරිකාගේ මංගල රැයම අඳුරුවූ හැටි


chgu u.=,a ldmq uOqßldf.a ux., /hu w÷rejQ yeá
˜‍iuyr ojiaj,g whsh ug lror lrkjd'˜‍
˜‍uu wïug lshkak nh jqfKa thd wïug .yhs lsh,d'˜‍
,sx.slj isÿjk lror fya;=fjka ldka;djka úúO wmyiq;djhkag ,lajkjd'

fï fya;=fjka we;eï ldka;djka ishÈú kid .ekSï isÿlr .ekSug mjd fm<UqKq wjia:d ´k ;rï ;sfnkjd'

tf,i ,sx.sl w;jrhlg ,lajQ ;re‚hla ;=< we;sjQ oeä lïmkhla ksid fï Njfha§ újdy Èúh kSri ùug .sh mqj;la m¾fhaIK ks,Odß kS,a ch;= isßùr úiska ysre f.disma wm fj; fuf,i wkdjrK l<d'

Wiia iudc ;,hl ye§ jevqKq foudmshka fom,lg uOqßld kñka tlu Èh‚hla isáhd' wOHdmkh wjika ùfuka miq wehg Wiia /lshdjla ,enqKd' kuq;a weh ;jÿrg;a Wiia wOHdmkh yeoEßu k;r fkdlf<ah'

ksis jhi meñ‚ho weh újdyh ms<sno lsisÿ Wkkaÿjla fkdoelaùh'

fmïjf;l= fidhe.eksugo Wkkaÿ fkdùh'

fndfyda ;reKhka wehf.a wdorh fidhd meñ‚ho uÿßld ta lsisjl=g ish wdorh ms§ug wlue;s úh'

fuh foudmshkag uy;a m%YaKhla jQfhka úáka úg ta ms<snoj uOqßldf.ka úuiqjo thg lsisÿ fya;= idOlhla bÈßm;a fkdl< weh ksy~úh'

wjidkfha§ foudmshkayg lSlre fjñka weh újdy jQfha m%idohlska fkdfõ'

ieñhdo iudPfha by< uÜgfï /lshdjl kshqla; úh'

tfy;a újdyfhka miqj iudP iïu;h ksid fyd| wUq ieñhka f,ig iudPh yuqfõ fmks isáho Ôú;h we;=<; fkdfmfkk w÷re fijke,a,lska jeiS ;ìs‚'

ujl ùug wlue;s jq weh  ieñhd iu. lsis÷ wdldrhlska wUqieñhka f,ig Ôj;aùug o wlue;s úh'

l%ufhka fuu w÷re fijke,a, uOqßldf.a foudmshkag o wjfndaO jQfhka m%Yakh úi£ug Tjqka foudmshka uy;a fjfyila .kq ,enqjo th id¾:l fkdùh'

l%ufhka Tjq fkdjqka w;r iduh ì£hdu ksid wdrjq,a we;súh'

th úi£ug .;a W;aidyhka ksid wjidkfha§ uOqßld ieñhdf.a ksjiska foudmshkaf.a ksjig meñ‚fhah'

ksjig meñ‚ho wehf.a uki ksrjq,a fkdùh' /lshdjg hdug mjd wlue;s úh'

;ksj ldurhl úisug lue;s jQ weh foudmshkaf.a weiqfrkao l%ufhka ÿriaúh'

fuh  udkisl m%Yakhla nj is;+ foudmshka  ufkdaffjoH m%;sldr ioyd fhduqlsßug ;srKh lf<ah'

tysÈ fy<sjQ f;r;=rej,ska meyeÈ<s jQfha weh újdy jqjo ,sx.sl Ôú;h oeäfia ms<sl=,a l< njh'

újdy jQ od isgu weh ieñhd iu. tlu ldurhl fkdisá njo fy<súh'

,sx.sl in|;djhla ms<sn|j is;= iekska YÍrh oefjk nj;a  ta ksid ieñhdf.ka fjkaj isá nj;a fy<slsÍfuka miq weh l=ula fyda udkisl mSvkhlg yiqj we;s nj meysÈ<s jQfhka tu ;;a;ajh fidhdne,su ioyd uÿßld fudayk m%;s.ukhg ,la flß‚'

tys§ meyeÈ,s jqfha  fujka ;;a;ajhlg weh uqyqK fokafka fmr Njfha isÿ jQ nysiqKq isÿùï fm<l ;e;s.ekau wehf.a ukfia ;ekam;a ùfuka nj fy<súh'

ufkda ffjoHjrhd yuqfõ fudaykhg m;ajQ uOqßldf.a fmr wd;aufha isÿjQ wudkqIsl isÿùï fm< ms<sn|j u;lh wjÈ lf<a fuf,iskah'

fmr wd;aufha weh ux.,sldh  f,ihs y÷kajd we;af;a'

weh Wmam;a;sh ,nd we;af;a l÷lrfhka jgjQ .ïudkhlh b;du;a ÿIalr Ôú;hlg Wreu lïlshQ ux.,sld f.a  foudmshka fndfyda ÿrg j;=lï lrejka jqjd úh yelsh'

f;afrk jhfia§u wehg isÿj we;af;a ksjfia ish¨‍ ld¾hhka lsÍugh wehf.a meyeÈ,s lsÍug wkqj ux.,sld mdi,a f.dia we;af;a y;ajeks jir olajd mu‚'

t;eka isg  isÿj we;af;a ksjfia jev lßugh'

miqlf,l mshd f.a urKh ms<snoj ux.,sldg  we;af;a iqM u;lhls'

˜‍ug u;lhs ;d;a; ueß,d lsh,d wïu wvkjd' uu;a wevqjd' ta;a uu oefKf.k ysáfha keye uerefka fldfyduo lsh,d' t;eka isg wïud iuÕ weh ;ksju ksjfia Ôj;a jQ nj meyeÈ<sh'˜‍

˜‍wms j;af;a t<jM jj,d úl=Kkak gjqug hkjd' taj úl=K, wms yd,a fmd,a wrka tkjd' uu ;uhs taj f.k tkafka' wïu ug mdg mdg frÈ wrka fokjd' .jqula uy.kak' ta ksid uu wïu;a tlal jjqug  hkjd'˜‍

fudayk m%;s.ukfhaÈ ux.,sld  ks;r mshodi hk jpkh fy<s lf<ah'

ljqo mshodi lshkafka weh ksy~j isá y~ wjÈ lf<ah'

ux.,sldf.a f;dr;=rej,g wkqj mshodi ujf.a fofjks ieñhdh'

weh fy<slrk wdldrhg ksrka;rj wehg jofok ,oafoa fudyq úisks'

wehg ksrka;rj tfia myr fokafka l=ulaksido hkakg fya;=j f,ig weh fy<s lf<a fuf,ihs'

˜‍uu yeuodu f.or jevlrkjd' ta;a fj,djg uu Wh, fokafka keye lsh,d biafldaf,a hk tl;a k;r l<d' fldõpr jev l<;a ug .ykjd' wïu nekaku wïug;a .ykjd'˜‍ weh ksy~j wvkakg úh'

˜‍iuyr ojiaj,g mshodi whsh ug lror lrkjd' uu wïug lshkak nhhs thd wïug .yhs lsh,d'˜‍

fï wkqj meyeÈ<s jQfha weh mshodi kï mqoa.,hdf.ka ,sx.sl w;jrhlg ,laj we;s njhs'

meyeÈ<sj th ,sx.sl n,y;aldrlula jQ neúka  ux.,sld  udkisl mSvkhg f.dÿre ù ;snqKd'

weh ujg fkdlshdu ksjiska mek .sfha fuu jo nkaOkhkaf.ka ñÈugh'

tfy;a ujf.a n,j;a b,a,su ksid weh h<s;a ksjig meñKfhah'

fï w;r;=r uj frda.d;=r ùu ksid ksjfia ish¨‍ lghq;= isÿlsßug ux.,sldg isÿúh'

l%ufhka ujf.a frda.S ;;a;ajh Wiaikak jQfhka weh uy;a fõokdjg m;ajQfha ;ud Ôú;fha ;ksjk nj wjfndaO ùfuks'

weh fudayk m%;s.ukfha§ mjid isáfha uj frda.d;=r ù isáho mshodif.ka isÿjk lrorj, wvqjla fkdjQ njhs'

oeäfia frda.d;=rj isá uj urKhg m;ajqfha lsisjl= fkdis;+ wjia:djlh'

ujf.a urKh ksid weh Èk .Kkla fkdld fkdî w~ñka isáfha  uj fkdue;sùfuka ;ksjk nj oe‚fuks'

ujf.a urKfhka miq mshodif.ka isÿjk w;jr wjika fkdùh'

{;ska weh f.k hkakg iqodkï jk wjia:djkaysÈ mshodi Tjqka iu. wrjq,a we;sfldg .;af;ah'

mshodif.ka isÿjk lror tkak tkaku jeäùfuka weh uy;afia ÿlg m;aúh'

bka .e,ùug uÕla fidhñka isá weh wjidkfha ksjiska m,d hdug ;SrKh lf<ah'

uy jeis iys; Èkl ux.,sld  mshodig fydfrka ksjiska m,d.sfha urKhg jjqo uqyqK§fï wNs,dYfhks'

jeiai ksid ta jkúg .ïudkh wi,ska .,dhk .x.dj msgdr uÜgug meue‚u ksid ish¨‍u we, fod, msÍf.dia ;sì‚'

jeis ueo w÷f¾ weh .sh .uk w;sYhskau ;SrKd;aulúh'

úÿ,s flàfï t<sfhka msgdr uÜgug meue‚ ;snQ wef,ka weh tf.dvùug .;a w;aidyh w;sYhskau ìysiqKqúh'

P, r< weh weof.k .sfha wehf.a ú,dm y~ mjd hgm;a lrñks'

úÿ,s flàï uyjeis ueo ux.,sldf.a Ôú;h uy c,l| .s,.;af;ah'

fï ish,a,u weh fudayk m%;s.ukfhaÈ ukdj fy<s lf<ah'

ux.,sldf.a B,Õ wd;aufha Wmam;a;sh isÿjqfha uOqßld kñks'

uOqßld msßñskaf.a weiqr yd wdorh m%;slafYam lf<ao" újdyhg wlue;s jqfhao fmr Njfha ux.,sld ;ïka Wmka wd;aufha ujf.a fojk ieñhdf.ka isÿjq ,sx.sl ysßyerhka ksid we;s jq udkisl mSvkh yd ;e;s.ekau oeä f,i u;lfha /£fuka th B,. wd;auhg /f.k hdfï m%;sm,hla jYfhks'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.