කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ට සුභ ආරංචියක්


fldßhdkq /lshd wfmalaIlhskag iqN wdrxÑhla
furgg ,efnk fldßhdkq /lshd ixLHdj ,nk jir ;=< by< kexùu i|yd tlÕ;djh m< ù ;sfnkjd' 

Bg wod< uQ,sl idlÉPd fï jk úg wdrïN ù ;sfnk njhs úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxYh ioyka lf<a' 

ta wkqj ëjr iy ksIamdok wxYj, wu;r /lshd wjia:d 5000lg wdikak ixLHdjla furgg ,nd§ug kshñ;hs'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.